Ja, bo­li­ge­je­re skal ha­ve tryg­hed

BT - - DEBAT - PE­TER CHRISTENSEN

Fi­nansord­fø­rer, Ven­stre

kom­mer til at for­hol­de sig til, om man vil fort­sæt­te skat­te­stop­pet for ejen­doms­vær­di­en eft er 2020 al­le­re­de i den næ­ste valg­pe­ri­o­de. Bo­li­ge­jer­ne har krav på at ha­ve tryg­hed, og jeg me­ner ik­ke, at de skal be­ta­le me­re i skat, end de gør al­le­re­de i dag. Helt ge­ne­relt er der ik­ke no­gen skat­ter i Dan­mark, der er for la­ve. Man­ge men­ne­sker kø­ber hus eft er de kend­te skat­te­reg­ler, der er for den bo­lig, de har valgt, og de dis­po­ne­rer

DEN KOM­MEN­DE RE­GE­RING

så eft er det. Der­for me­ner vi, at det gi­ver tryg­hed, at der ik­ke kom­mer yder­li­ge­re skat­te­reg­nin­ger dum­pen­de ind ad brevs­præk­ken. Det vil pres­se man­ge fa­mi­li­ers øko­no­mi, for det er jo skat­ter, de ik­ke hav­de reg­net med at skul­le be­ta­le. Man kan sag­tens kan få sæn­ket skat­ten for de la­ve­ste ind­kom­ster, uden at man be­hø­ver at hæ­ve an­dre skat­ter.

no­get prin­ci­pi­elt syns­punkt om, at bo­li­ge­je­re er nog­le, man skal brand­be­skat­te. Der­for op­fandt vi skat­te­stop­pet til­ba­ge i 2001, og vi me­ner be­stemt ik­ke, at

VI HAR IK­KE

ti­den er lø­bet fra det. Det be­ty­der, at al­le dan­ske­re ved, hvad de be­ta­ler i ejen­doms­vær­diskat, for­di den ik­ke sti­ger fra år til år. Og man skal hu­ske på, at vi jo er vid­ne til et bo­lig­mar­ked, som er me­get for­skel­ligt. Al­le bo­li­ge­je­re, uan­set om man bor i et om­rå­de, hvor bo­lig­pri­ser­ne ret­ter sig, el­ler om man bor i et om­rå­de, hvor de sta­dig står stil­le, ved, hvad for en skat man har, og hvad man skal be­ta­le i ejen­doms­vær­diskat.

øge skat­ten med fem mil­li­ar­der kro­ner frem til 2025. Det bli­ver uden Ven­stre.

DE RA­DI­KA­LE VIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.