Nej, skat­te­stop­pet ska­der os al­le

BT - - DEBAT - CAMILLA HERSOM

Fi­nansord­fø­rer, De Ra­di­ka­le

den ra­bat på ejen­doms­vær­diskat­ten, der har ek­si­ste­ret, si­den Fogh- re­ge­rin­gen ind­før­te den i 2001. Men vi fo­re­slår sam­ti­dig, at grund­skyl­den – som pla­ger en del bo­li­ge­je­re, for­di den er helt ufor­ud­si­ge­lig, og for­di den sti­ger un­der det loft , som er på syv pro­cent – og­så føl­ger løn­ud­vik­lin­gen. Det be­ty­der, at folk får sik­ker­hed for, hvad de­res bo­ligskat bli­ver, og vi får de ge­vin­ster, der fi ndes i for­hold til sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, for­di det vir-

VI VIL OP­HÆ­VE

ker sta­bi­li­se­ren­de. Der­u­d­over sy­nes vi, det vir­ker me­re ret­fær­digt at gø­re det på den må­de, for­di vi hel­le­re vil let­te skat­ten på ar­bej­de. De fl este bo­li­ge­je­re vil kom­me ud af det på et ni­veau, der lig­ger der, hvor de er nu.

sam­funds­ska­de­ligt at fre­de bo­ligskat­ten. Og jeg vil godt hø­re fra V, hvor­dan de vil fyl­de det hul på fem mia. kr., som det ska­ber. Den tryg­hed, som Ven­stre me­ner, de­res fast­frys­ning gi­ver, er falsk tryg­hed. De gam­b­ler nem­lig med vo­res bo­lig­mar­ked. Den kri­se, vi er kom­met ud af, blev for­stær­ket, for­di

DET ER YDERST

vi hav­de et overop­he­det bo­lig­mar­ked. Og en af grun­de­ne til det var, at vi hav­de fast­fros­set ejen­doms­vær­diskat­ten. Hvis ik­ke vi har en ri­me­lig ejen­doms­vær­diskat, så tord­ner pri­ser­ne vej­ret, når det går godt. Det er der­for, de øko­no­mi­ske vis­mænd år eft er år har ap­pel­le­ret til po­li­ti­ker­ne om at gø­re no­get ved bo­ligskat­ter­ne, for det er dybt uansvar­ligt at fre­de bo­ligskat­ter­ne. Jeg tror ud­mær­ket, at Pe­ter Christensen og om­egn er klar over al­voren i det her, men jeg tror desvær­re, de­res øn­ske om en fast­frys­ning skyl­des, at vi er i en valg­kamp, hvor man vil de­le ga­ver ud til folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.