Ren­te­hop er ik­ke helt skidt

ME­NER

BT - - DEBAT - SE OG­SÅ SI­DE 18 og 23

Ren­ten på re­al­kre­dit­lån ban­ker i vej­ret for ti­den. I den kom­men­de uge kom­mer nye lån på ga­den til 3,5 pro­cent - langt over ju­bel­da­ge­ne for kun et par må­ne­der si­den, hvor på­ly­den­de var søl­le to pro­cent. DET BE­TY­DER I sa­gens na­tur, at det bli­ver dy­re­re at op­ta­ge bo­lig­lån, og der­af føl­ger lo­gisk, at pri­ser­ne ik­ke vil fort­sæt­te him­mel­far­ten i ho­ved­stads­om­rå­det og om­kring Aar­hus. Det er må­ske ik­ke så skidt end­da, for de stig­nin­ger, der er re­gi­stre­ret på især lej­lig­he­der, er ik­ke sun­de. Når man over to­cif­re­de pro­cents­tig­nin­ger på år­lig ba­sis, be­gyn­der alarm­klok­ker­ne at rin­ge, men de nye ren­te­sat­ser ta­ger må­ske top­pen af ud­vik­lin­gen. Det gør ik­ke så me­get, for bo­lig­bob­ler op­står, når man som kø­ber er over­be­vist om, at man kan tje­ne en hur­tig skil­ling, for­di pri­ser­ne fort­sæt­ter op. En bo­lig skal kø­bes, for­di man skal bo i den - og ha­ve råd til at bo i den. Læn­ge­re er den ik­ke. Ser man på ren­ten i et hi­sto­risk lys, er 3,5 pro­cent hel­ler ik­ke af­skræk­ken­de - det var sna­re­re pe­ri­o­den med ek­stremt la­ve ren­ter, der var una­tur­lig. DE ENOR­ME UD­S­VING i ren­ten er sær­de­les usæd­van­li­ge og er med til at un­der­stre­ge, hvil­ken sår­bar­hed der føl­ger med, når man har en lil­le, åben øko­no­mi. Det har ik­ke det mind­ste med dansk øko­no­mi at gø­re, når ren­ten kø­rer op og ned. Næ, det hand­ler om Græken­land, job­tal i USA og eu­ro­pæ­i­ske op­køb af statsob­liga­tio­ner - for ba­re at næv­ne nog­le af år­sa­ger­ne. DER­FOR SKAL MAN og­så væ­re var­som med at tro for bog­sta­ve­ligt på de po­li­ti­ke­re, der hæv­der, at de fi k lan­det gen­nem kri­sen. For de fl este af de me­ka­nis­mer, der for al­vor har be­tyd­ning for dansk øko­no­mis sund­hed, har vi ik­ke mu­lig­hed for at skrue på i ret stort om­fang. jst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.