NUANCERING AF FLYGTNINGEDEBAT ’’

Flygt­nin­ge skal selv­føl­ge­lig ha­ve be­skyt­tel­se i Dan­mark, men der skal væ­re ta­le om mid­ler­ti­digt asyl

BT - - DEBAT -

Vi bru­ger mil­li­ar­der på at in­te­gre­re fl ygt­nin­ge i det dan­ske sam­fund. Al­li­ge­vel er en del ik­ke ble­vet in­te­gre­ret. Vi har og­så gi­vet per­ma­nent op­hold­stil­la­del­se til folk, der forag­ter Dan­mark. At næg­te at for­hol­de sig til den­ne del af em­net er bå­de naivt og uansvar­ligt. AT MAN PÅ­PE­GER det øko­no­mi­ske aspekt og in­te­gra­tions­pro­ble­mer­ne, be­ty­der jo ik­ke au­to­ma­tisk, at man ik­ke har et rum­me­ligt hjer­te. Det er en re­el be­kym­ring hos man­ge dan­ske­re, hvor­dan vi som sam­fund kan løft e op­ga­ven. Jeg ved godt, at man som po­li­ti­ker har et an­svar for at gå for­re­st og vi­se vej, men man skal ik­ke ig­no­re­re fol­kets øn­sker. Li­ge nu er der et øn­ske om at be­græn­se an­tal­let af fl ygt­nin­ge.

De­bat­ten om fl ygt­nin­ge­ne be­gyn­der for det me­ste ved Mid­del­ha­vet. Vi skal be­gyn­de tid­li­ge­re. Vi skal fo­ku­se­re vo­res ind­sats på at fj er­ne år­sa­ger­ne til, at folk fl yg­ter til Eu­ro­pa. DET IN­TER­NA­TIO­NA­LE SAM­FUND skal sæt­te ind tre ste­der: Der skal ska­bes sik­ker­hed for de in­ter­nt for­drev­ne i Sy­ri­en. Vi skal hjæl­pe me­re til i nær­om­rå­der­ne. Vi skal pres­se de ri­ge oli­elan­de til at åb­ne de­res græn-

HEN­RIK DA­HL ser for de­res ’ ara­bi­ske brød­re og sø­stre’. Og så skal vi styr­ke ind­sat­sen mod men­ne­skes­mug­ler­ne.

Bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en og Is­la­misk Stats frem­gang er blandt de vig­tig­ste år­sa­ger til, at sy­re­re fl yg­ter. Sy­ri­en er et tragisk ek­sem­pel på, hvad der sker, når det in­ter­na­tio­na­le sam­fund ik­ke ud­vi­ser ret­ti­dig om­hu. Sy­ri­en er gå­et to­talt i op­løs­ning, og det har kon­se­kven­ser for os i Ve­sten. SI­TU­A­TIO­NEN I LAN­DET li­ge nu er, at halv­de­len af be­folk­nin­gen er dre­vet på fl ugt. Iføl­ge FN er me­re end 4 mil­li­o­ner sy­re­re fl yg­tet ud af lan­det, mens 6,5 mil­li­o­ner er in­ter­nt for­drev­ne og fl yg­ter fra sted til sted. Hver gang de slår sig ned et nyt sted, ind­hen­ter kri­gen dem. Stør­ste­delen af min fa­mi­lie er in­ter­nt for­drev­ne i Sy­ri­en, og jeg ta­ger hat­ten af for, at de ved­hol­den­de hå­ber på at fi nde et sted med ro, hvor de kan ska­be sig en me­re sta­bil hver­dag.

Det bed­ste, det in­ter­na­tio­na­le sam­fund kan gø­re for de in­ter­nt for­drev­ne i Sy­ri­en, er ik­ke at ri­ve dem op med ro­de og in­vi­te­re dem til Eu­ro­pa, men at be­skyt­te dem i Sy­ri­en. Der­for skal der etab­le­res hu­ma­ni­tæ­re kor­ri­do­rer, no- fl y- zo­ner.

Hvis ik­ke vi sæt­ter ind, vil man­ge

Naser Khader, bli­ve tvun­get til at for­la­de Sy­ri­en, og til den tid vil na­bo­lan­de­ne ik­ke kun­ne kla­re fl ere fl ygt­nin­ge. Der vil stå men­ne­skes­mug­le­re i kø ved græn­ser­ne og for­tæl­le dem om al­ter­na­ti­ver­ne, om hvil­ke eu­ro­pæ­i­ske lan­de det er let­test at op­nå asyl i, og hvil­ke lan­de der har de bed­ste vel­færdsy­del­ser. DET IN­TER­NA­TIO­NA­LE SAM­FUND skal og­så pres­se de ri­ge olie­sta­ter til at ta­ge de­res del af an­sva­ret Det kan ik­ke pas­se, at Sau­di- Ara­bi­en ik­ke skal ta­ge sig af én ene­ste fl ygt­ning. Det er ik­ke ri­me­ligt, hver­ken over for de man­ge fl ygt­nin­ge, der helst vil bli­ve i nær­om­rå­der­ne, de fat­ti­ge na­bo­lan­de el­ler over for Ve­sten.

Vi vil na­tur­lig­vis sta­dig op­le­ve, at fl ygt­nin­ge­strøm­me­ne ik­ke stop­per helt, og nog­le vil kom­me til Dan­mark. Vi skal selv­føl­ge­lig gi­ve dem be­skyt­tel­se og et sik­kert sted at op­hol­de sig, ind­til de kan ven­de hjem igen. Men vi skal til­ba­ge til be­gre­bets ori­gi­na­le de­fi ni­tion, hvor vi fast­hol­der, at der er ta­le om mid­ler­ti­digt asyl. Hvis dan­sker­ne ved, at fl ygt­nin­ge­ne ta­ger hjem igen, så snart der er ro i de­res hjem­land, er jeg sik­ker på, at de fl este vil­le væ­re min­dre be­kym­re­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.