Sy­nes du, at me­di­e­li­cen­sen på 2.460 kr. om året er for høj?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.28 FOR HØJT SKAT­TE­TRYK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.39 DY­RE GE­NUD­SEN­DEL­SER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.16 PRIVATISER DR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.30

Nej

Di­a­na Vint­her

Jo­hn Sø­ren­sen

Tri­ne Kær­s­gaard

Leif Han­sen He­by

Ja

5.714 stem­mer på bt. dk

LI­CENS ER GAM­MEL­DAGS Li­cen­sen er gam­mel­dags. No­get, som det få­tal, der over­ho­ve­det hav­de tv el­ler ra­dio, skul­le be­ta­le, den­gang DR hav­de mo­nopol på tv og ra­dio. Den tid er for­bi! Med nu­ti­dens ud­vik­ling in­den for ra­dio, tv og internet om­gi­ver vi os al­le sam­men og he­le ti­den med mu­lig­he­den for at se tv, hø­re ra­dio el­ler gå på net­tet, og der­for har vi blandt an­det og ik­ke kun mu­lig­hed for at til­gå DRs ydel­ser. Der­for har li­cen­sen få­et funk­tion som en slags skat, vi al­le skal be­ta­le, og det er for­kert. DR bur­de op­gra­de­re til nu­ti­den og la­de de­res tv og ra­dio væ­re bru­ger­be­talt. Alt an­det er helt gak- gak og yderst gam­mel­dags. Et levn fra for­ti­den, som de, der ik­ke gi­der se el­ler hø­re DR, nu ’ li­der’ un­der. Det er uri­me­ligt at skul­le be­ta­le me­di­e­li­cens i et land, som i for­vej­en er be­la­stet med no­get nær ver­dens hø­je­ste skat­te­tryk. Jeg vil ger­ne be­ta­le li­cens, men er træt af at be­ta­le så me­get for ge­nud­sen­del­ser. DR er det dy­re­ste gam­le brød, der fi ndes. Privatiser DR og lad le­del­sen stå til an­svar for un­der­skud­det, for in­gen vil da fri­vil­ligt be­ta­le så høj en pris for gam­melt brød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.