VREDT OG BIT

Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen røg end­nu me­re i tot­ter­ne på hin­an­den i et bit­tert skæn­de­ri for åben skærm i du­el num­mer tre

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

TOP­MØ­DE

De holdt ma­sken i 28 mi­nut­ter. Så røg Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen i tot­ter­ne på hin­an­den i et usæd­van­lig hid­sigt og bit­tert per­son­ligt op­gør om, hvem der har æren for, at Dan­mark er kom­met ud af kri­sen.

» Lars fa­rer som sæd­van­lig vild i tal­le­ne. Du kløjs i det, Lars, « sag­de Hel­le Thor­ning- Sch­midt, da dis­kus­sio­nen hand­le­de om ud­fl yt­ning af ar­bejds­plad­ser til ud­kants­dan­mark, og om hvem der egent­lig har skabt grund­la­get for, at det går bed­re i Dan­mark.

» Jeg kløjs al­de­les ik­ke i det. Det er mi­ne re­for­mer, « sag­de Lars Løk­ke.

Kort eft er skift ede vær­ten Ce­ci­lie Beck em­ne til kon­tant­hjælp, men det sam­me skæn­de­ri tog me­get hur­tigt fart igen.

Beg­ge du­el­lan­ter­ne for­søg­te at re­de­gø­re for, hvor­dan de vil ska­be nye ar­bejds­plad­ser. Men Løk­ke blev hur­tigt vred over Thor­nings på­stand om, at hans po­li­tik er et eks­pe­ri­ment. Thor­ning blev til gen­gæld li­ge så vred over, at Løk­ke kon­se­kvent hæv­der, at det er hans po­li­tik og re­for­mer, der lig­ger til grund for, at Dan­mark er kom­met gen­nem kri­sen.

» Vi har sik­ret, at Dan­mark er ude af kri­sen, og nej, Lars Løk­ke, det er ik­ke dig, der har sik­ret det. Det er min po­li­tik, der har sik­ret det. Det ærg­rer mig, hvis I skal ro­de det op med je­res eks­pe­ri­ment, « sag­de Thor­ning.

» Jeg må sva­re på den sva­da. Nu sy­nes jeg ær­lig talt, at du py­n­ter dig med lån­te fj er, « sva­re­de Løk­ke og nævn­te en ræk­ke re­for­mer, han har stå­et i spid­sen for.

» Der er ik­ke no­get eks­pe­ri­men­telt over en Ven­stre- le­det re­ge­ring, « fort­sat­te Løk­ke og an­kla­ger Thor­ning for at ’ bry­de det ene løft e eft er det an­det’.

» Det er dig, der py­n­ter dig med lån­te fj er, « repli­ce­re­de Thor­ning og kla­ge­de over, at Løk­ke ik­ke vil an­er­ken­de de re­sul­ta­ter, hun har op­nå­et.

» Hel­le Thor­ning- Sch­midt - det vir­ker som om, din hukom­mel­se be­gyn­der, da du blev stats­mi­ni­ster, « sag­de Løk­ke.

» Er det dig el­ler mig... er det dig el­ler mig... jeg må ba­re kon­sta­te­re, det ik­ke gik sær­lig godt, da du var stats­mi­ni­ster, « sag­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt.

Løk­ke i an­greb

Lars Løk­ke Ras­mus­sen lag­de hår­de­re ud end i de tid­li­ge­re du­el­ler, og det lyk­ke­des ham stort set at væ­re i an­greb i he­le du­el­len, uden at hid­sig­he­den på no­get tids­punkt kam­me­de over, hvil­ket tvang den sta­dig vel­for­be­red­te Hel­le Thor­ning lidt ud i tove­ne.

Ven­stres stra­te­gi er iføl­ge BTs kil­der, at Lars Løk­ke skul­le be­va­re ro­en og vir­ke se­ri­øs, især i de to før­ste du­el­ler. Men og­så med mu­lig­hed for se­ne­re i valg­kam­pen at gå hår­de­re til værks og ta­ge grov­fi len frem, og det var det, der ske­te i aft es. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes stra­te­gi har væ­ret, at Thor­ning skal an­gri­be Løk­ke hårdt, nå­des­løst og uafb rudt og pro­vo­ke­re ham i håb om, at han vil mi­ste be­sin­del­sen. Det ske­te dog ik­ke i aft es. Beg­ge be­va­re­de ro­en, men det var ty­de­ligt, at beg­ges respekt for den an­den kan lig­ge på et me­get lil­le sted.

» Det er ik­ke i or­den at gi­ve ind­tryk af, at jeg ik­ke kan sty­re det­te land, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Ik­ke sty r på tin­ge­ne

» Der var ik­ke styr på tin­ge­ne, da du var stats­mi­ni­ster. Jeg hå­ber vir­ke­lig ik­ke, I får lov at for­møb­le he­le op­svin­get, « sag­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt.

Fem mi­nut­ter før du­el­len slut­te­de, smed Hel­le Thor­ning så et trum­fk ort og til­bød Lars Løk­ke at la­ve en na­tio­nal aft ale om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken.

Men det var Løk­ke for­be­redt på, da So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tid­li­ge­re i går for­søg­te at tor­pe­de­re Ven­stres ud­læn­din­gepo­li­tik ved at lan­ce­re et ud­læn­din­geud­spil ’ Vi skal kun­ne føl­ge med’, som der dog kun er én ny ting i, nem­lig at ud­vik­lings­bi­stand skal fi nan­si­e­re hjem­sen­del­se af af­vi­ste asylan­sø­ge­re. De op­for­dre­de sam­ti­dig Ven­stre til at la­ve en aft ale, og i aft es frem­sat­te Thor­ning til­bud­det di­rek­te til Løk­ke.

Hur­tig på aft ræk­ke­ren

Men Løk­ke var hur­tig på aft ræk­ke­ren:

» Når du nu ræk­ker hån­den frem, er det så lan­dets stats­mi­ni­ster el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand? Er du pa­rat til at sen­de De Ra­di­ka­le ud i vin­ter­kul­den, « sag­de Løk­ke for at pe­ge på den dy­be ue­nig­hed mel­lem re­ge­rings­par­ti­er­ne So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.