Sam­let vur­de­ring

BT - - NYHEDER -

Hel­le Thor­ning- Sch­midt vin­der du­el­len på ren at­ti­tu­de. Hun lig­ner en vin­der, ta­ler som en vin­der og op­fø­rer sig som en vin­der. Det kan ik­ke an­det end ef­ter­la­de et ind­tryk hos se­er­ne. Men hun er ik­ke nød­ven­dig­vis en stor­sin­det vin­der. Thor­ning ta­ber på at gi­ve den for me­get pe­dal i pe­ri­o­der, hvor hun blev di­rek­te nedladende over for Løk­ke. Hun le­ve­rer og­så hel­le­re svar om Løk­kes po­li­tik end om sin egen, men det ef­ter­lad­te ind­tryk hos man­ge se­e­re vil væ­re, at Thor­ning har styr på sa­ger­ne og selv­til­lid. Lars Løk­ke Ras­mus­sen er i over­or­dent­lig god form. Må­ske sit livs form. Han kan sty­re du­el­len med stem­me­fø­ring, in­ten­si­tet og ner­ve, som få po­li­ti­ke­re kan. Men over­ra­sken­de nok kun­ne Thor­ning fak­tisk føl­ge med ham fle­re gan­ge. Løk­ke vi­ser sin sto­re bredde po­li­tisk og sit de­tal­je­kend­skab til alt fra lo­ka­le til in­ter­na­tio­na­le for­hold, men det sker på be­kost­ning af det sam­le­de ind­tryk, der ef­ter­la­des hos væl­ger­ne, som er me­re dif­fust end af Thor­ning. Han ef­ter­la­der et ind­tryk af kom­pe­ten­ce, men af en mand på vej op ad en stejl bak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.