Hef­tig du­el med to vin­de­re

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

TVIV­LER­NE

En hef­tig de­bat, spræng­fyldt med vi­ta­mi­ner. Og, skå­ret til be­net, en de­bat med to vin­de­re.

I hvert fald in­gen ta­be­re.

Så­dan ly­der kon­klu­sio­nen fra BTs pa­nel af tviv­len­de væl­ge­re, ef­ter de i af­tes sad kli­net til fjern­syns­skær­men og spændt fulg­te den po­li­ti­ske ver­ba­le klin­ge­kryds­ning mel­lem stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og hen­des ud­for­drer Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) di­rek­te på TV2 med Ce­ci­lie Beck som dyg­tig ord­s­ty­rer og vært.

» Der var vir­ke­lig knald på. Hold da op! De var skar­pe beg­ge to, og selv­om de skænd­tes, så gjor­de de det på en god må­de den­ne gang, « si­ger Ani­ta Sø­gaard fra Hjal­le­se.

» Selv om jeg er im­po­ne­ret af dem beg­ge, så ryk­ke­de du­el­len mig mod Thor­ning. Jeg har be­slut­tet at stem­me på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, « til­fø­jer hun.

Og­så gym­na­sie­e­lev og førs­te­gangs­væl­ger Ce­ci­lie Navn­d­rup Pe­ter­sen fra Glo­strup er tæt på at ha­ve ta­get be­slut­ning om at sæt­te sit kryds ved S:

» Jeg sy­nes, det var smart af Thor­ning, at hun fik un­der­stre­get, at blå blok har et pro­blem med, at Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti på nog­le om­rå­der står over for hin­an­den. Sel­ve de­bat­ten var klart bed­re end sidst. Det er ty­de­ligt, at de har lært af de for­ri­ge, at de ik­ke skal af­bry­de hin­an­den he­le ti­den, « si­ger hun.

Go­de po­in­ter

Jesper Han­ni­bal Jensen, Val­by:

» Jeg sy­nes, bå­de Thor­ning og Løk­ke gjor­de det godt. De hav­de go­de po­in­ter og hav­de vir­ke­lig fat i den lan­ge en­de, « si­ger den 30- åri­ge kun­desup­por­ter, som end­nu ik­ke har be­slut­tet sig for hvor i blå blok, han skal stem­me.

Hel­ler ik­ke Ras­mus Faur­holt fra Has­sela­ger har be­slut­tet sig for, hvor i blå blok han sæt­ter kryd­set. Om tv- du­el­len si­ger han:

» Jeg sy­nes, at Løk­ke kla­re­de sig bedst, men Hel­le Thor­ning var godt med. Jeg vil­le ger­ne ha­ve, at de tal­te me­re om øko­no­mi. Da var der vir­ke­lig ner­ve. Det var me­get ken­de­teg­nen­de, at de beg­ge un­der det te­ma tal­te me­get om, hvor de vil­le bru­ge pen­ge­ne, men ik­ke ret me­get om, hvor de vil­le fin­de dem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.