VALG 2015 Valg­kamp – da­gen i går

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

UD­LÆN­DIN­GE I FO­KUS

Ud­læn­din­ge­de­bat­ten er - igen - ble­vet en varm kar­toff el i valg­kam­pen. Ba­re spørg So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Kl. 12 præ­sen­te­re­de Hel­le Thor­ning- Sch­midt og ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen et nyt ud­læn­din­geud­spil, hvor de bl. a. læg­ger op til, at ud­gif­ter til asylan­sø­ge­re skal dæk­kes af ulands­bi­stan­den.

» Jeg tror, dan­sker­nes for­vent­ning er, at vi kan fi nde ud af at sam­ar­bej­de bredt på det her om­rå­de, som det og­så er lyk­ke­des før, « sag­de Mette Fre­de­rik­sen iføl­ge DR.

Men op­po­si­tio­nen bed ik­ke på.

» Hvis vi skal sam­ar­bej­de med De Ra­di­ka­le og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, så bli­ver det en me­re lem­pe­lig ud­læn­din­gepo­li­tik, og det kom­mer ik­ke til at ske med Ven­stre ved ro­ret, « sag­de Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg iføl­ge Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Det var nok kun, hvad man kun­ne for­ven­te i en valg­kamp, men og­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes al­li­e­re­de, re­ge­rings­part­ne­ren De Ra­di­ka­le ryste­de på ho­ve­d­et:

’ Så vidt jeg har hørt det, har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i sto­re træk gen­for­talt re­ge­rin­gens nye og afb alan­ce­re­de ud­læn­din­gepo­li­tik, og det sy­nes jeg da er fi nt, og så er det jo vel­kendt, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ek­sem­pel­vis har et øn­ske om at fast­fryse ud­vik­lings­bi­stan­den, men det er som be­kendt ik­ke re­ge­rin­gens po­li­tik,’ skri­ver Mor­ten Øster­gaard i en sms til Po­li­ti­ken.

Hold nu kæft

Se­ne­re på da­gen brug­te han he­le sin ta­le på Fol­ke­mø­det til at gå i kø­det på bå­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Hel­le Thor­ning på asyl- og ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. I en tid hvor bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti pres­ser på for stram­nin­ger, er der må­ske væl­ge­re at til­træk­ke ved at gå i den mod­sat­te ret­ning som Øster­gaard.

An­dre er ved at få nok af den sto­re fo­kus på ud­læn­din­ge­spørgs­må­let i valg­kam­pen.

» Hold nu kæft med je­res ud­læn­din­ge­de­bat!, « lød bud­ska­bet fra Dan­ske gym­na­sie­e­le­ver i går i en helsi­desan­non­ce i Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.