Så­dan dræb­te kuf­fert­man­den sit of­fer

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk Bir­ger Ager­toft Andersen

PA­NIK

baa@ bt. dk

Det var et skæn­de­ri om pen­ge, der end­te med at ko­ste den 48- åri­ge ita­li­en­ske kvin­de Gi­an­car­la Cop­pi li­vet den 27. juli sid­ste år.

Det for­kla­re­de hen­des tid­li­ge­re ud­le­jer Ghi­ath Ed­din Suk­kar, som er til­talt for dra­bet, da rets­sa­gen mod ham i går blev ind­ledt ved Ret­ten i Lyng­by.

Han næg­ter sig skyl­dig i dra­bet og si­ger, at det ik­ke var me­nin­gen, at den 48- åri­ge kvin­de skul­le dø.

» Jeg tænk­te, at hun var skør. Hvad kun­ne hun mon fin­de på. Jeg gik tæt på hen­de for at ta­ge te­le­fo­nen, og så blev der li­ge­som en slags tu­mult, hvor hun be­gynd­te at rå­be og skri­ge. Jeg lag­de min hånd over mun­den på hen­de, men hun blev ved med at skri­ge. Så holdt jeg min hånd fast over mun­den på hen­de, mens hun be­væ­ge­de ho­ve­d­et, « sag­de han fra sin plads i vid­nes­kran­ken.

I mid­ten af juli 2014 flyt­te­de Gi­an­car­la Cop­pi ind i et le­digt væ­rel­se i Ghi­ath Ed­din Suk­kars lej­lig­hed. Da hun fin­der ud af, at en tid­li­ge­re le­jer af væ­rel­set har an­meldt ham for voldtægt, flyt­ter hun. Den 27. juli sam­me år ven­der hun til­ba­ge til lej­lig­he­den for at hen­te de sid­ste af si­ne ting, men det en­der fa­ta­lt. Ef­ter kvin­dens død gik den til­tal­te ef­ter egen for­kla­ring i pa­nik.

» Så jeg tog hen­des lig og pak­ke­de hen­de ned i kuf­fer­ten, « for­kla­re­de Ghi­ath Ed­din Suk­kar.

Kuf­fer­ten blev se­ne­re fun­det af po­li­ti­et i et bu­skads. Ghi­ath Ed­din Suk­kar er og­så til­talt for at ha­ve vold­ta­get to tid­li­ge­re le­je­re.

Der fal­der dom 24. ju­ni.

Ghi­ath Ed­din Suk­kar fo­to­gra­fe­ret i den lej­lig­hed i Lyng­by, hvor han iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den dræb­te Gi­an­car­la Cop­pi. Fo­to: Reza Qa­se­mi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.