ELIG NUM­MER ÉT ’’

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) top­per for før­ste gang li­sten over Dan­marks mest magt­ful­de

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk Ber­tel Haar­der, fol­ke­tings­med­lem, V

Det før­ste, po­li­ti­ker­ne kig­ger ef­ter, er, om de selv står på li­sten

MAG­T­A­NA­LY­SE

Hun har sid­det i spid­sen for den dan­ske re­ge­ring i fi­re år og ta­get tæ­ske­ne for fle­re upo­pu­læ­re be­slut­nin­ger, men hidtil uden at sid­de på top­pen af mag­ten. Det har æn­dret sig nu, vi­ser Ber­ling­s­ke Bu­si­ness’ år­li­ge mag­t­a­na­ly­se.

Thor­ning er nu num­mer ét. De se­ne­ste år har stats­mi­ni­ste­ren el­lers måt­tet se sig di­stan­ce­ret på li­sten af fle­re af si­ne mi­ni­ster­kol­le­ger, der på skift har ta­get tit­len som lan­dets mest magt­ful­de.

Sid­ste år var det så­le­des fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don, der ind­t­og før­ste­plad­sen. Den få­mæl­te, men ben­hår­de po­li­ti­ker har væ­ret en cen­tral spil­ler i re­ge­rin­gen og har si­den fol­ke­tings­val­get i 2011 hidtil kun set sig slå­et på magt­lis­ten af Mar­gret­he Ves­ta­ger. I år lig­ger Cory­don num­mer to på li­sten.

Hans tid­li­ge­re mi­ni­ster­kol­le­ga og for­hen­væ­ren­de le­der af De Ra­di­ka­le Mar­gret­he Ves­ta­ger for­lod sid­ste ef­ter­år re­ge­rin­gen, som hun i fle­res øj­ne re­elt set hav­de fun­ge­ret som chef for. I ste­det er hun nu et af EU- kom­mis­sio­nens mest magt­ful­de med­lem­mer og be­stri­der hver­vet som kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær. I kraft af si­ne fort­sat­te kam­pe i EU- re­gi mod gi­gan­ter som Goog­le ind­ta­ger hun li­stens tred­je­plads.

Thor­ning blev statskvin­de

Sam­ti­dig har bil­le­det af Thor­ning som ’ kej­se­ren uden klæ­der’ æn­dret sig bå­de på og uden­for Chri­sti­ans­borg. I re­ge­rin­gens in­dre er tviv­len om Thor­ning som le­der nu væk, for­tæl­ler Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen. For­kla­rin­gen på det skal sær­ligt fin­des i én be­gi­ven­hed, me­ner han.

» Før Mar­gret­he Ves­ta­ger tog sin af­sked, stod det klart for man­ge dan­ske­re, hvor ind­fly­del­ses­rig og magt­fuld hun var i re­ge­rin­gen. Men i sam­me øje­blik Ves­ta­ger for­lod bu­tik­ken og gik til EUkom­mis­sio­nen, fik Thor­ning en gyl­den chan­ce for rent fak­tisk at sæt­te sig for en­den af bor­det. Og det, tror jeg, er det af­gø­ren­de skif­te, « si­ger Thomas Lar­sen.

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midts tid i lan­dets hø­je­ste po­li­ti­ske em­be­de har væ­ret én lang kamp. Straks ef­ter sej­ren ved fol­ke­tings­val­get i 2011 dyk­ke­de den rø­de bloks po­pu­la­ri­tet, og si­den fulg­te fle­re – for ik­ke at si­ge utal­li­ge – de­ci­de­re­de møgs­a­ger for re­ge­rin­gen.

Fra an­kla­ger om løf­te­brud og Mor­ten Bødsko­vs af­gang ef­ter en ’ nød­løgn’ til det uhy­re kon­tro­ver­si­el­le salg af ak­tier i ener­gi­sel­ska­bet Dong. Re­ge­rin­gen har måt­tet for­sva­re sig på man­ge fron­ter – og of­te med Hel­le Thor­ning-

Sch­midt i spid­sen.

Li­sten, al­le vil stå på

Der­for har rød blok kun spora­disk væ­ret for­an den bor­ger­li­ge blå blok i me­nings­må­lin­ger­ne. Og op til valg­ud­skri­vel­sen lig­ne­de det da hel­ler ik­ke en rød sejr. Nu ty­der må­lin­ger­ne dog på dødt løb, og Thor­nings po­pu­la­ri­tet er og­så i bed­ring.

» Det er lyk­ke­des for de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske spin­dok­to­rer at la­ve en ek­stremt pro­fes­sio­nel kampag­ne si­den nytår, der har væ­ret med til at gi­ve stats­mi­ni­ste­ren et stær­ke­re ima­ge, « si­ger Thomas Lar­sen, der kal­der den år­li­ge ana­ly­se for ’ rønt­gen­fo­to af mag­ten’.

» Den gi­ver et me­get in­ter­es­sant bil­le­de af mag­ten i Dan­mark og af, hvem der re­elt træk­ker i snore­ne, hvem der har den stør­ste ind­fly­del- se, og af hvor­dan mag­ten er for­delt, « si­ger han.

Én, der selv har fi­gu­re­ret på magt­lis­ten, er ve­te­ra­nen Ber­tel Haar­der. Ven­stre- man­den har sid­det i Fol­ke­tin­get i en men­ne­ske­al­der og set mag­ten skif­te utal­li­ge gan­ge. Han for­tæl­ler, at den år­li­ge mag­t­a­na­ly­se fra Ber­ling­s­ke er et høj­de­punkt på Chri­sti­ans­borg – men et for­ti­et et af slagsen.

» Der bli­ver ik­ke talt om magt­lis­ten, men jeg kan love dig, den bli­ver læst! Det gør den. Det før­ste, po­li­ti­ker­ne kig­ger ef­ter, er, om de selv står på li­sten. Jeg tror, al­le po­li­ti­ke­re ger­ne vil stå på den li­ste, « si­ger Ber­tel Haar­der.

MAGTANALYSEN

Par­ti­for­mand, Dansk Fol­ke­par­ti Pla­ce­ring 2015: 6 Pla­ce­ring 2014: 10 Sco­re 2015: 5,28 Er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Pla­ce­ring 2015: 7 Pla­ce­ring 2014: 8 Sco­re 2015: 5,19

Adm. di­rek­tør A. P. Møller - Mær­sk Pla­ce­ring 2015: 10 Pla­ce­ring 2014: 5 Sco­re 2015: 4,98

Dep. chef, Stats­mi­ni­ste­ri­et Pla­ce­ring 2015: 9 Pla­ce­ring 2014: 13 Sco­re 2015: 5,07

Ju­stits­mi­ni­ster Pla­ce­ring 2015: 8 Pla­ce­ring 2014: 11 Sco­re 2015: 5,10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.