Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl går frem

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk Thomas Lar­sen, Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

MAGT

Dansk Fol­ke­par­tis for­mand har løf­tet ar­ven ef­ter Pia Kjær­s­gaard og er nu lan­dets sjet­te­mest magt­ful­de iføl­ge Ber­ling­s­ke Bu­si­ness mag­t­a­na­ly­se.

Der var fle­re, der be­tviv­le­de, om Dansk Fol­ke­par­ti kun­ne fort­sæt­te sin næ­sten 20 år lan­ge frem­gang i dansk po­li­tik, da den man­ge­åri­ge for­mand Pia Kjær­s­gaard i au­gust 2012 trak sig.

Men hen­des af­lø­ser Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl må med flot­te må­lin­ger op til næ­ste uges valg ef­ter­hån­den ha­ve over­be­vist dem, der tviv­le­de. Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen kal­der DF- for­man­den for de se­ne­ste års ’ mest be­mær­kel­ses­vær­di­ge po­li­ti­ske suc­ces’.

» Det er for al­vor lyk­ke­des for Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl at få løf­tet Dansk Fol­ke­par­ti op på et nyt og hø­je­re ni­veau, og li­ge nu står de i en del af må­lin­ger­ne til et hi­sto­risk stærkt val­gre­sul­tat. Der­u­d­over er det lyk­ke­des ham at gø­re no­get helt unikt, nem­lig at ska­be en me­get stor til­lid om­kring sin egen per­son. Og i fle­re må­lin­ger pe­ger dan­sker­ne igen og igen på Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, når de skal kå­re den mest kom­pe­ten­te og mest til­lidsvæk­ken­de po­li­ti­ker. Hans pla­ce­ring på li­sten er med til at un­der­stre­ge, at han har ta­get et ti­ger­spring frem, « si­ger kom­men­ta­to­ren.

Me­re magt i ny re­ge­ring

Dansk Fol­ke­par­ti står iføl­ge må­lin­ger­ne igen til at få end­nu me­re magt i Fol­ke­tin­get. I 00’ er­ne hav­de par­ti­et et suc­ces­fuldt sam­ar­bej­de med Ven­stre, hvor de fik pres­set fle­re mær­kesa­ger igen­nem, og par­lø­bet mel­lem de to par­ti­er, der el­lers ad­skil­ler sig mar­kant fra hin­an­den på fle­re punk­ter, er igen par­tiets bed­ste håb for at kom­me nær­me­re mag­tens mid­te.

» Hvis der kom­mer et re­ge­rings­skif­te, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen bli­ver stats­mi­ni­ster, så vil Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl få me­get stor ind­fly­del­se. Dansk Fol­ke­par­ti vil væ­re Løk­kes af­gø­ren­de al­li­an­ce­part­ner og for­ment­lig bli­ve li­ge så stort som Ven­stre. Et me­get frisk gæt vil væ­re, at vin­der Løk­ke val­get, vil han nok væ­re num­mer ét på magt­lis­ten næ­ste år, mens Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kun­ne bli­ve num­mer to. Som én, der har enorm ind­fly­del­se, « si­ger Thomas Lar­sen.

Hvis blå blok vin­der val­get, står Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) til at bli­ve lan­dets næst­mest magt­ful­de, spår Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen.

Fo­to: Chri­sti­an Li­li­en­da­hl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.