Ku­le­gra­ver aft aler med it- virk­som­hed

BT - - NYHEDER -

SKAN­DA­LE

Sta­tens IT, der har an­sva­ret for ind­køb af it- ud­sty r til mi­ni­ste­ri­er­ne, ind­le­der nu en ku­le­grav­ning af de af­ta­ler, der er ble­vet ind­gå­et med it- virk­som­he­den Atea.

Atea blev sam­men med en an­den it- virk­som­hed truk­ket ind i en sag om mu­lig be­stik­kel­se af off ent­ligt an­sat­te hos Re­gion Sjæl­land.

Me­d­ar­bej­de­re fra beg­ge virk­som­he­der er ble­vet an­holdt og va­re­tægts­fængs­let, sig­tet for at ha­ve be­stuk­ket an­sat­te ved re­gio­nen med dy­re rej­ser og ho­te­l­op­hold.

Di­rek­tør hos Sta­tens IT Mi­cha­el Ør­nø for­kla­rer, at man nu vil fo­re­ta­ge en ana­ly­se af al­le de aft aler, der er ind­gå­et med Atea.

» Det bli­ver en stor sag, og vi reg­ner med, at der vil kom­me fo­kus fra pres­sen på vo­res aft aler. Der­for er vi gå­et pro­ak­tivt til værks og la­ver nu en ana­ly­se, så vi kan kom­me fo­re­spørgs­ler­ne i mø­de, « si­ger Mi­cha­el Ør­nø.

Han for­ven­ter dog ik­ke, at ana­ly­sen vil kort­læg­ge ulov­lig­he­der.

» Vi har ik­ke mi­stan­ke om no­get, og vi fø­ler os fuld­stæn­dig over­be­vi­ste om, at der ik­ke er no­gen pro­ble­mer. Langt det me­ste, der er ble­vet købt, er kørt gen­nem de ek­si­ste­ren­de ind­købs­aft aler, « si­ger han.

Mi­cha­el Ør­nø an­slår, at Sta­tens IT har købt hardwa­re fra Atea for en vær­di af i alt 100 mil­li­o­ner kro­ner.

Han for­tæl­ler sam­ti­dig, at man ope­re­rer med stren­ge reg­ler, der skal for­hin­dre, at me­d­ar­bej­de­re en­der i en si­tu­a­tion, hvor der kan sås tvivl om de­res in­te­gri­tet. BNB

» I Atea gør vi alt tæn­ke­ligt for at hjæl­pe Re­gion Sjæl­land og det dan­ske po­li­ti med opkla­rin­gen og stil­ler os til rå­dig­hed med al­le op­lys­nin­ger, vi måt­te lig­ge in­de med, « ly­der det i en med­del­el­se fra it- virk­som­he­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mor­ten Fel­ding. Ar­kiv­fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.