REN­TE­HOP RAMM

Ren­ten er ste­get vold­somt i de se­ne­ste må­ne­der og er nu op­pe på 3,5 pct. Det hæ­ver den må­ned­li­ge ydel­se med 860 kro­ner ved et lån på én mil­li­on FORDELE OG ULEM­PER VED FOR­DEL E

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

HIM­MEL­FLUGT

’ Som en ty v om nat­ten.’ Så­dan be­skri­ver bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann den plud­se­li­ge ren­testig­ning, som har fort­sat sin ha­sti­ge kur­ve opad i de se­ne­ste uger.

» Så ske­te det igen. De lan­ge bo­li­gren­ter er end­nu en gang hop­pet i vej­ret, med dy­re­re lån og svæ­re­re kre­dit­god­ken­del­se til føl­ge for de dan­ske bo­li­ge­je­re, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea Kre­dit.

For få må­ne­der si­den kun­ne bo­lig­kø­be­re jub­le over et hi­sto­risk 30- årigt su­per­lån på 2,0 pro­cent i fast ren­te.

I mel­lem­ti­den er ren­ten ta­get på him­mel­fl ugt, og nu skal bo­li­ge­jer­ne væn­ne sig til et 3,5 pro­cent- lån, som bli­ver åb­net i næ­ste uge.

» Vi og an­dre øko­no­mer er ble­vet ta­get lidt på sen­ge­kan­ten. De fær­re­ste hav­de nok reg­net med, at ren­ten vil­le sti­ge så vold­somt, som den har gjort, « ly­der det fra Li­se Nytoft Berg­mann.

Ren­testig­nin­gen gør især ondt hos nye bo­lig­kø­be­re, som må pun­ge ud med væ­sent­ligt fl ere pen­ge i må­ned­lig ydel­se.

Stig­ning på 52 pro­cent

Be­reg­nin­ger fra Nor­dea Kre­dit vi­ser så­le­des, at en bo­lig­kø­ber, der lå­ner en mil­li­on kro­ner til en fast ren­te på 3,5 pct. uden af­drag må be­ta­le 2.520 kro­ner om må­ne­den.

Hvis den sam­me lån­ta­ger hav­de slå­et til i fe­bru­ar, da ren­ten var 2,0 pct., hav­de den må­ned­li­ge reg­ning lig­get på 1.660 kro­ner.

Det er en stig­ning på 860 kro­ner, sva­ren­de til knap 52 pro­cent.

Bo­lig­kø­be­re har sta­dig mu­lig­hed for at op­ta­ge et lån til 3,0 pct. i ren­te, men i så fald må de ac­cep­te­re en hø­je­re re­st­gæld, da kur­sen i øje­blik­ket er nu skal de en­ten ud og fi nde et min­dre hus, et bil­li­ge­re hus, el­ler og­så skal de ud at for­hand­le med sæl­ger­ne, « si­ger bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann.

Kan dæm­pe bo­lig­pri­ser

Mor­ten Skak, der er lek­tor og bo­lig­for­sker ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, un­der­stre­ger dog, at en ren­testig­ning kan væ­re en for­del for bo­lig­mar­ke­det set i et bre­de­re per­spek­tiv.

Det kan blandt an­det mind­ske ri­si­ko­en for en ny bog­lig­bob­le, for­di eft er­spørgs­len på mar­ke­det mind­skes.

» Der har væ­ret nog­le fa­re­sig­na­ler, for­di bo­lig­pri­ser­ne er ste­get me­re end den dis­po­nib­le ind­komst. Ren­testig­nin­gen læg­ger en dæm­per på bo­lig­pri­ser­ne, og det er po­si­tivt, « si­ger Mor­ten Skak.

Han pe­ger og­så på, at en hø­je­re ren­te kan væ­re en god nyhed for ud­kants­om­rå­der­ne i Dan­mark, hvor fl ere vil bo­sæt­te sig, for­di de ik­ke har råd til at gå eft er de dy­re­re bo­li­ger i by­er­ne.

» Det kan godt bi­dra­ge til land­di­strik­ter­ne, for­di fl ere vil kig­ge eft er bil­li­ge­re bo­li­ger i de om­rå­der. «

Bo­lig­for­ske­ren for­ven­ter, at ren­ten vil fort­sæt­te sin ru­te opad. » Det ser ud til, at den er på vej op, så den lan­der på et me­re nor­malt ni­veau. År­sa­gen er blandt an­det, at det går bed­re med øko­no­mi­en i Eu­ro­pa, « si­ger Mor­ten Skak.

Læs og­så le­der, si­de 6

Fle­re øko­no­mer har ud­talt,

at der sær­ligt i stør­re by­er er ri­si­ko for en ny bo­lig­bob­le, for­di huspri­ser­ne sti­ger vold­somt i øje­blik­ket. Bo­ligsi­dens Mar­keds­in­deks vi­ser ek­sem­pel­vis, at pri­sen per kva­drat­me­ter for vil­la­er og ejer­lej­lig­he­der er ste­get med hen­holds­vis 6,7 pro­cent og 11,2 pro­cent på land­s­plan fra april 2014 til april 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.