MER BO­LIG­KØ­BE­RE Bo­ligs­al­get boo­mer

REN­TESTIG­NIN­GEN ULEM­PER

BT - - NYHEDER - Larh@ bt. dk Fo­to: Iris Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

En ren­testig­ning

kan læg­ge en dæm­per på ud­vik­lin­gen, for­di bo­lig­kø­ber­ne har svæ­re­re ved at bli­ve kre­dit­god­kendt, og der­med fal­der eft er­spørgs­len. Det skyl­des, at ren­testig­nin­gen ram­mer hår­de­re, jo dy­re­re bo­li­gen er. Så­le­des kan nog­le bo­lig­sæl­ge­re bli­ve tvun­get til at sæn­ke pri­sen på de­res bo­lig, og der­med mind­skes ri­si­ko­en for en overop­hed­ning af bo­lig­mar­ke­det.

Når bo­lig­kø­ber­ne

har fær­re pen­ge at kø­be hus for, så vil et sti­gen­de an­tal kig­ge eft er bo­li­ger uden for de dy­re­ste om­rå­der – som ty pisk er de stør­re by­er. Der­med kan en ren­testig­ning væ­re en for­del for bo­ligs­al­get og ud­vik­lin­gen i land­di­strik­ter­ne.

En ren­testig­ning

kan og­så væ­re en for­del for de bo­li­ge­je­re, der al­le­re­de har et lavt fast­for­ren­tet lån, f. eks. på 2,5 pro­cent. Hø­je­re ren­te be­ty der, at kur­sen på ek­si­ste­ren­de la­ve­re lån fal­der, og det gør det bil­li­ge­re, hvis man skal be­ta­le lå­net af før tid, for ek­sem­pel for­di man skal fl yt­te.

Når ren­ten sti­ger,

der er ri­si­ko­vil­li­ge, kan i nog­le til­fæl­de skæ­re en stor del af de­res re­st­gæld ved en så­kaldt ’ op­kon­ver­te­ring’ til en hø­je­re ren­te. For­må­let er at få en la­ve­re re­st­gæld og der­med en se­ne­re ned­kon­ver­te­ring, hvis ren­ten fal­der igen.

må bo­lig­kø­be­re ha­ve fl ere pen­ge op af lommen hver må­ned. Si­den fe­bru­ar, hvor ren­ten nå­e­de sit lav­punkt på 2,0 pro­cent, er den må­ned­li­ge ydel­se for bo­lig­kø­be­re så­le­des ste­get med 860 kro­ner for et fast­for­ren­tet lån på en mil­li­on kro­ner uden af­drag, vi­ser be­reg­nin­ger fra Nor­dea Kre­dit. Det er en stig­ning på knap 52 pro­cent.

For lån med af­drag

En hø­je­re ren­te

gør det og­så svæ­re­re at bli­ve kre­dit­god­kendt som kø­ber, og der­med er der ik­ke råd til et li­ge så stort hus. Be­reg­nin­ger fra Nor­dea Kre­dit vi­ser, at en fa­mi­lie, der har mu­lig­hed for at be­ta­le 8.000 kro­ner til bank og re­al­kre­dit, når al­le de øv­ri­ge ud­gif­ter er be­talt, kun kan bli­ve kre­dit­god­kendt til en bo­lig, der ko­ster 1.960.000 kro­ner eft er den se­ne­ste ren­testig­ning.

Hvis sam­me fa­mi­lie

hav­de væ­ret i ban­ken i fe­bru­ar, hvor ren­ter­ne var la­vest, hav­de det be­løb lydt på 2.098.000, el­ler 138.000 kr. me­re end i dag.

En del dan­ske­re,

Bo­li­ge­je­re,

der har op­sagt lån for et par må­ne­der si­den uden kurs­sik­ring, kan få en øko­no­misk lus­sing, for­di ren­ten i mel­lem­ti­den er ste­get til næ­sten sam­me ni­veau som det lån, de op­sag­de. Der­med tje­ner de ik­ke no­get sær­ligt på lå­neom­læg­nin­gen, men skal sta­dig be­ta­le ge­by­rer, der nemt kan lø­be op i 10.000 kr.

Al­le­re­de ek­si­ste­ren­de bo­li­ge­je­re

må af­fi nde sig med en la­ve­re fri­vær­di i de­res bo­lig, for­di ren­testig­nin­gen iso­le­ret set læg­ger en dæm­per på huspri­ser­ne.

FREM­GANG

Sal­get af dan­sker­nes bo­li­ger fort­sæt­ter med at sti­ge, og det ser nu ud til, at frem­gan­gen er ved at bi­de sig fast i he­le lan­det

Det vi­ser de ny­e­ste salgstal fra lan­dets stør­ste mæg­ler­kæ­de, EDC.

Sam­let set er bo­ligs­al­get på land­s­plan 37 pro­cent for­an sid­ste års ni­veau.

» Ser vi bort fra Ve­stjyl­land, er tal­le­ne nu ret ens over he­le lan­det, hvil­ket er et godt tegn på, at ud­vik­lin­gen er sta­bil. Sam­ti­dig er maj den fj er­de må­ned i træk med frem­gang i sal­get på over 30 pct. i for­hold til sid­ste år, hvil­ket un­der­stre­ger kon­klu­sio­nen om, at bo­lig­kri­sen nu er over­stå­et, « si­ger EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nord­mann.

Ud­kan­ten føl­ger ik­ke med

Der er dog sta­dig de­le af lan­det uden for by­er­ne, hvor man ik­ke mær­ker de bed­re ti­der, li­ge­som et stort ud­bud af ejendomme til salg i dis­se om­rå­der be­ty­der, at den en­kel­te bo­lig­sæl­ger ik­ke nød­ven­dig­vis mær­ker et øget salg el­ler en kor­te­re salgs­tid, til­fø­jer Jan Nord­mann.

» Selv­om tal­le­ne nu vi­ser et ejen­doms­salg på ni­veau med – og end­da over – det nor­ma­le salg, og selv­om mar­ke­det især i ho­ved­stads­om­rå­det er gan­ske hek­tisk, er der ik­ke lagt op til sti­gen­de pri­ser uden for de stør­re by­er. Her er det sta­dig vig­tigt at ha­ve fo­kus på at ud­by­de sin bo­lig til en kon­kur­ren­ce­dyg­tig og at­trak­tiv pris i for­hold til mar­ke­dets øv­ri­ge ud­bud, « si­ger Jan Nord­mann.

vil en stig­ning til 3,5 pro­cent sam­men­lig­net med 2,0 be­ty de en stig­ning på 400 kro­ner om må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.