Svæ­re­re for bo­li­gjæ­ger­ne

BT - - NYHEDER - Fre­de­rik M. Juel Bu­si­ness. dk

FALD I BOLIGUDBUD

Det bli­ver svæ­re­re at væ­re dansk fa­mi­lie på bo­li­gj­agt. Det se­ne­ste år er der ble­vet 5.179 fær­re bo­li­ger til salg, så det sam­le­de an­tal nu er på 58.894. Det er ot­te pct. fær­re hu­se og 16 pct. fær­re ejer­lej­lig­he­der end på sam­me tids­punkt sid­ste år. Det vi­ser Re­al­kre­di­t­rå­dets bo­li­g­ud­bud­s­sta­ti­stik.

» Folk på ud­kig eft er en bo­lig - og som ger­ne vil ha­ve no­get at væl­ge imel­lem - har ik­ke haft det helt li­ge så sjovt som sid­ste år. De har nem­lig mærk­bart fær­re bo­li­ger at væl­ge mel­lem ude hos ejen­doms­mæg­ler­ne i for­hold til de se­ne­ste år, « si­ger Ane Ar­nth Jensen, di­rek­tør i Re­al­kre­di­t­rå­det.

Fal­det i bo­li­g­ud­bud­det det se­ne­ste år er bredt for­delt lan­det over. Ud­bud­det af hu­se er fal­det mest i Kø­ben­havns om­egn med 24,4 pct. og mindst i Syd­jyl­land.

Fær­re lej­lig­he­der til salg be­ty­der så og­så, at ud­bud­spri­ser­ne krav­ler i vej­ret. Ud­bud­spri­ser­ne for kø­ben­havn­ske ejer­lej­lig­he­der er ste­get knap 17 pct. det se­ne­ste år. Det sva­rer til, at en ty­pisk lej­lig­hed på 85 kvm nu sæt­tes til salg for cir­ka 0,5 mio. kr. me­re.

Ty­pisk ko­ster en så­dan lej­lig­hed i dag godt 3,3 mio. kr.

An­tal­let af bo­li­ger til salg er fal­den­de. Ud­over at gi­ve bo­li­gjæ­ger­ne et min­dre ud­bud, be­ty­der det og­så sti­gen­de pri­ser.

Ar­kiv­fo­to: Bri­an Berg­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.