At bli­ve sig­tet for vold

BT - - NYHEDER -

de fle­re gan­ge slog ty­vek­næg­ten med de kryk­ker, som man­den hav­de med sig.

Unø­dig magt­an­ven­del­se

Nu ri­si­ke­rer den æl­dre kvin­de at bli­ve sig­tet for unø­dig magt­an­ven­del­se.

» Det er op til po­li­tiets juri­ster at vur­de­re, om kvin­dens ind­gri­ben sva­re­de til fa­ren i den på­gæl­den­de si­tu­a­tion, el­ler om der er ta­le om over­dre­ven magt­an­ven­del­se.

Det er ik­ke no­get, jeg vil ud­ta­le mig om, og hvis vi har brug for at snak­ke med kvin­den igen, så vil vi i hvert fald ik­ke mel­de det ud i pres­sen, men i ste­det ta­le di­rek­te med hen­de, « si­ger Pe­ter Thay­sen, le­der af lo­kal­po­li­ti­et i Hor­sens.

Est­her Wind er for­tør­net over, at hun kan en­de med at få en sig­tel­se. ’ Det er da mig, der er of­fe­ret’ » Det for­står jeg ik­ke en pind af - det er da mig, der er of­fe­ret, « me­ner hun.

Est­her Wind for­tæl­ler, hvor­dan hun jog en ind­brud­styv på flugt. Ty­ven bræk­ke­de fo­den ved flug­ten fra hen­des lej­lig­hed. Fo­to: Jonas Ve­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.