Fryg­ter fød­sel un­der bryl­lup

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

PRIN­SE­BRYL­LUP

Det ly­der næ­sten som en klas­sisk sce­ne i en ko­me­di­e­film. Net­op som det lyk­ke­li­ge bru­de­par si­ger ’ ja’ og kys­ser hin­an­den i kir­ken, op­da­ger gom­mens sø­ster, at van­det er gå­et, og hun må ha­ste fra bryl­lups­fest til bar­sels­gang.

Net­op dét sce­na­rie kan bli­ve til vir­ke­lig­hed for den 33- åri­ge prin­ses­se Ma­de­le­i­ne, der er høj­gravid med sit og man­den Chris O’Neills an­det barn. Par­ret har i for­vej­en den et- åri­ge prin­ses­se Leo­no­re.

Of­fi­ci­elt har det sven­ske hof med­delt, at hen­des ter­min­s­da­to lig­ger i slut­nin­gen af ju­ni - alt­så godt to uger fra sto­re­bror prins Carl Phi­lips bryl­lup med So­fia Hel­lq­vist, der fin­der sted i mor­gen. Men kon­ge­li­ge ter­minds­da­to­er har det med at æn­dre sig.

Det for­tæl­ler hof­repor­ter ved Svensk Dam­tid­ning Jo­han­na Lejon.

» In­den kron­prin­ses­se Vi­cto­ria fød­te Estel­le, la­ve­de vi en kort­læg­ning, som vi­ste, at stort set al­le eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se har of­fent­lig­gjort en ter­min­s­da­to, som er op til to uger for sent for at mind­ske pres­set på de kom­men­de for­æl­dre, « for­tæl­ler hun til Af­ton­bla­det.

I he­ste­vogn gen­nem by­en

Prins Carl Phi­lip bli­ver gift med kæ­re­sten gen­nem seks år, So­fia Hel­lq­vist, i mor­gen kl. 16.30. Vi­el­sen fin­der sted i Slott­skyr­kan på kon­ge­slot­tet i Sto­ck­holm.

Ef­ter par­ret har sagt ja til hin­an­den, kø­rer de i he­ste­vogn gen­nem by­en, og om af­te­nen er der fest­mid­dag i slot­tets balsal ved navn Vi­ta Ha­vet.

Prins Carl Phi­lip og hans kom­men­de hu­stru So­fia Hel­lq­vist skal gif­tes i mor­gen. Men må­ske de er en smu­le nervø­se for, at høj­gravi­de prin­ses­se Ma­de­le­i­ne kom­mer til at stjæ­le bil­le­det, hvis hun fø­der for tid­ligt? Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.