Nyt i sa­gen om f

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

SPORLØS

Ef­ter­søg­nin­gen af den for­s­vund­ne 17- åri­ge sven­ske pi­ge Lisa Holm fort­sat­te i går, og fle­re af Lisas ejen­de­le duk­ke­de op.

Lisa Holm for­svandt søn­dag i by­en Lid­köping, ef­ter hun hav­de væ­ret på ar­bej­de på en café. Hun hav­de kort før kl. 18.30 sendt en sms til sin far om, at hun vil­le kø­re hjem på sin knal­lert, men da hun ik­ke duk­ke­de op, kon­tak­te­de for­æl­dre­ne po­li­ti­et. Hen­des knal­lert blev sam­me af­ten fun­det ude for­an caféen med nøg­len sid­den­de i.

I føl­ge den sven­ske avis Expres­sen be­trag­ter po­li­ti­et Lisa Holms for­svin­den som en bort­fø­rel­ses­sag.

In­ter­es­sant fund

Svensk po­li­ti har af­spær­ret et om­rå­de tæt på det sted, hvor den 17- åri­ge Lisa Holm for­svandt i søn­dags.

Iføl­ge den sven­ske avis Expres­sen. se har po­li­ti­et i går gjort et højst in­ter­es­sant fund i det af­spær­re­de om­rå­det. Det er en grus­vej syd for den café, hvor Lisa Holm ar­bej­de­de, der er ble­vet af­spær­ret.

Po­li­ti­et får hjælp af fle­re hund­re­de ci­vi­le fra or­ga­nisa- tio­nen Mis­sing Pe­op­le, og det er de fri­vil­li­ge, der har gjort de se­ne­ste fund.

For­æl­dre­ne be­kræf­ter

» Vi har vist gen­stan­de­ne til Lisas for­æl­dre, der be­kræf­ter, at de har til­hørt dat­te­ren, « si­ger Chri­ster Fux­borg, pres­se­tals­mand ved po­li­ti­et, til avi­sen Af­ton­bla­det. Han vil ik­ke af­slø­re, hvad der blev fun­det i går.

Til Svenska Dag­bla­det si­ger Chri­ster Fux­borg, at der ik­ke er tegn på blod­s­ud­g­y­del­se.

Po­li­ti­et har tid­li­ge­re fun­det fle­re af Lisa Holms ejen­de­le i om­rå­det, blandt an­det en hand­ske, et mo­bil- cover, et øde­lagt te­le­fon­dis­play. Po­li­ti­et har og­så fun­det en ring, men det er end­nu ik­ke be­kræf­tet, at rin­gen har til­hørt Lisa Holm.

Fle­re af fun­de­ne er gjort i en la­de i nær­he­den af ca­fe­en, hvor den 17- åri­ge pi­ge ar­bej­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.