Kul­tur DA SEX VAR ELSKOV

For­fat­te­ren An­na Grue ven­der til­ba­ge til ti­den med st­rut­skør­ter og pres­se­fol­der i sin nye ro­man

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Cupca­kes, rock’n’roll, bur­ger, T- shirt, kjo­ler med st­rut­skørt - og det som al­le gjor­de, men in­gen tal­te om. Vi er til­ba­ge i en tid, hvor sex hed elskov.

De se­ne­re år har man set et stør­re fo­kus på det før­ste ef­ter­krigs­tidsår­ti, der lag­de grun­den til 60er­nes op­rør og 70er­nes de­ka­den­ce.

Nu ta­ger An­na Grue sprin­get til­ba­ge til gru­e­ked­lens tidsal­der med ro­ma­nen ’ Ita­li­ens­vej’. Hun er kendt for si­ne kri­mi­er med ho­ved­per­so­nen Dan Som­mer­da­hl. Men nu har den po­pu­læ­re for­fat­ter ud­gi­vet en kær­lig­heds­ro­man, der fo­re­går i 1958 - med tre ho­ved­per­so­ner, en ita­li­ensk og en dansk kvin­de og en dansk mand. Det har ta­get tre et halvt år og tre til fi­re hyl­de­me­ter research at skri­ve ro­ma­nen - som i den grad er et kær­lig­heds­pro­jekt for for­fat­te­ren.

Re­la­tions­ro­man

Det med kær­lig­heds­ro­man kan man ta­ge med et gran Mid­del­havs­salt, som det hed den­gang i 50er­ne. Grue fo­re­træk­ker egent­lig ud­tryk­ket ’ re­la­tions­ro­man’, for det hand­ler om fle­re for­skel­li­ge re­la­tio­ner.

» På en må­de er jeg turist i 50er­ne. Og det har væ­ret skønt at skri­ve ’ Ita­li­ens­vej’, « si­ger An­na Grue til BT, da vi mø­der hen­de i hjem­met på Ods­her­red.

Fa­sci­ne­ret af 50er­ne

» Sprin­get fra kri­mi har ik­ke væ­ret så langt. Jeg har al­tid væ­ret in­ter­es­se­ret i re­la­tio­ner. ret af 50er­ne. Bi­ler­ne så lækre ud, kjo­lemo­den var sjov. Jeg kan næ­sten lug­te den tid, når jeg ser bil­le­der­ne fra den­gang. Der er en sto­flig­hed. Sam­ti­dig var det et år­ti, hvor ver­den åb­ne­de sig. Vel­stands­stig­nin­gen. Det blev let­te­re for folk

Ri­si­ke­rer man ik­ke at lan­de i kli­che­er, når man vil for­tæl­le en kær­lig­heds­hi­sto­rie?

» Det kom­mer man uhyg­ge­lig let til. Det fyld­te rig­tig me­get i min be­vidst­hed, mens jeg skrev. Men der skal nok væ­re nog­le til­ba­ge. Jeg har den ek­stra ud­for­dring, at jeg har valgt at hol­de ro­ma­nen sprog­ligt i ti­dens to­ne. Du fin­der ik­ke ord som stres­set. «

Fa­mi­lie­dy­na­mik

» For mig er det li­ge så me­get en re­la­tions­ro­man. Det hand­ler bl. a. om fa­mi­lie­dy­na­mik, om kær­lig­hed mel­lem mand og kvin­de. Mindst li­ge så me­get om den un­ge ka­tol­ske ita­li­en­ske kvin­de, der er flyg­tet til Dan­mark og den jæv­ne jy­ske pi­ge, hun læ­rer at ken­de. Et uma­ge par.

Sex fyl­der en del i ro­ma­nen. Men i epo­kens ånd er det hver­ken gra­fisk el­ler ud­pens­let. Man kan si­ge at nu­an­cer­ne af grå - net­op er nu­an­ce­re­de.

» Vi ta­ler uaf­la­de­ligt om sex i dag. Jeg kan vir­ke­lig bli­ve træt, når jeg ser et nyheds­si­te, hvor halv­de­len af ar­tik­len hand­ler om sex. Jeg for­står det ik­ke. Der min­der om Ugens Rap­port i 70er­ne. I den sam­men­hæng kan jeg godt sav­ne den tid, hvor sex ik­ke var pla­stret ud overalt, helt ned i den al­ler­mind­ste de­tal­je. Der er in­gen hem­me­lig­he­der el­ler nu­an­cer til­ba­ge. Alt bli­ver råbt ud, det er ud­mær­ket at man ik­ke skal skam­me sig, hvis man ik­ke er en del af fler­tal­let og har stolt­he­den til at stil­le sig frem. Det er godt. Men for os an­dre kan jeg godt sav­ne no­gen sød­me el­ler diskre­tion i det of­fent­li­ge bil­le­de, « si­ger An­na Grue.

I gang med næ­ste ro­man

Når dis­se linjer læ­ses, har An­na Grue net­op skre­vet de før­ste linjer i sin næ­ste ro­man - og der er hun til­ba­ge ved den skal­de­de de­tek­tiv Dan Som­mer­da­hl. Og den be­gyn­der i Ox­ford. Hvis du tæn­ker Mor­se og Marp­le, er det ik­ke helt til­fæl­digt.

» Nog­le an­mel­de­re kal­der mig lil­le Ol­de­mor Chri­stie. I Tys­kland kal­der de Dan Mr. Marp­le. Nu ta­ger vi sim­pelt­hen til Ox­ford med Dan. Så skal de få stau­der, skal de..., « si­ger An­na Grue med et stort grin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.