’’ Vi ta­ler uaf­la­de­ligt om sex i dag. Jeg kan vir­ke­lig bli­ve træt, når jeg ser et nyheds­si­te, hvor halv­de­len af ar­tik­len hand­ler om sex. Jeg for­står det ik­ke

BT - - KULTUR - An­na Grue, for­fat­ter

Jeg er ik­ke in­ter­es­se­ret i on­de, on­de for­bry­de­re el­ler sto­re, mod­by­de­li­ge kon­spira­tio­ner. Ja­lou­si, folk, der kom­met på kant med hin­an­den, un­ge, at kom­me ud at rej­se - Spies og Tjæ­re­borg, ra­dio og tv, repor­ta­ger i uge­bla­de­ne og film. I dag kan du jo gå ud i en jysk provins­by og kø­be det, der skal til til et godt ita­li­ensk må­l­tid - helt uden vi­de­re. Så­dan var det ik­ke den­gang.

Jeg hav­de ba­re lyst til at skri­ve den her bog. En nostal­gisk og varm fa­mi­li­ero­man. Jeg ved, det er håb­løst gam­mel­dags. Det for­nuf­ti­ge vil­le vel væ­re at bli­ve hæn­gen­de i kri­mi­en. Men jeg skul­le sim­pelt­hen gø­re det. Jeg nær­mer mig 60, hvis jeg skal gø­re det, skal det væ­re nu, « si­ger An­na Grue. Tro­vær­dig kær­lig­heds­hi­sto­rie

Fle­re an­mel­de­re på­pe­ger, at Grue i ’ Ita­li­ens­vej’ for­mår at ska­be en tro­vær­dig kær­lig­heds­hi­sto­rie og tids­skil­dring i et uni­vers, der em­mer af Dan­mark, som det ser ud på fo­tos i gam­le uge­bla­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.