Stil­be­vidst ’ Ma­trix’- se­rie

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg hø­eg@ bt. dk

SE­RIE- ANMELDELSE

’ Sen­se8’ Net­fl ix- se­rie, ot­te af­snit er til­gæn­ge­li­ge **** ** Først tænk­te jeg: ’ Ik­ke ale­ne er det her ke­de­ligt. De smuk­ke un­ge men­ne­sker på smuk­ke ste­der fra Island via London til Mum­bai lig­ner mest af alt en Ap­ple- re­k­la­me for sel­ska­bets se­ne­ste li­ge­gyl­di­ge smartp­ho­ne- app’.

Men, stil­le og ro­ligt ta­ger Net­fl ix’ se­ne­ste ori­gi­nal- se­rie ’ Sen­se8’ form. Og jeg glæ­der mig til den næ­ste sæ­son.

Det er ik­ke som eft er før­ste sæ­son af ’ Hou­se of Cards’ ( en an­den Net­fl ix- se­rie), hvor det kan væ­re svært at fo­re­stil­le sig et elek­tro­nisk liv uden se­ri­ens ho­ved­per­so­ner Frank og Clai­re Un­derwood. Men eft er tre- fi re af­snit vok­ser ’ Sen­se8’ sig so­lid nok til at væk­ke den vel­kend­te bin­ge- lyst ( af­snit eft er af­snit eft er af­snit).

Hi­sto­ri­en, der er skre­vet og in­stru­e­ret af La­na og Adam Wa­chowski ( sø­sken­de­par­ret bag ’ Ma­trix’- tri­lo­gi­en), hand­ler om ot­te næ­sten al­min­de­li­ge men­ne­sker med præ­cis sam­me al­der ( midt i 20er­ne) og præ­cis sam­me fød­sels­dag.

Duk­ker op i hin­an­dens liv

De bor i vidt for­skel­li­ge hjør­ner af klo­den. Men stil­le og ro­ligt og på de mest uven­te­de tids­punk­ter be­gyn­der de at duk­ke op i hin­an­dens liv.

Vi fi nder ud af, at de ot­te al­le er det, der kal­des ’ Sen­sa­te’ - grup­per af men­ne­sker, der på ufor­klar­lig vis er men­talt og fø­lel­ses­mæs­sigt for­bun­det.

Selv­føl­ge­lig er en stor og væm­me­lig or­ga­ni­sa­tion ude eft er at ud­s­let­te dis­se smuk­ke, sym­pa­ti­ske over­men­ne­sker. Og her kun­ne Wa­chowski­er­ne sag­tens fal­de i og for­vand­le se­ri­en til end­nu en li­ge­gyl­dig hi­sto­rie om David imod Go­li­at.

Men for det før­ste er per­so­nin­struk­tio­nen i top. Sku­e­spil­ler­ne har æg­te ke­mi. Og selv når sce­ne­ri­et bli­ver vir­ke­lig sy­ret, er det men­ne­ske­li­ge ele­ment in­takt.

Fan­ta­stisk tek­nik

For det an­det bru­ges et mini­mum af tra­di­tio­nel­le spe­ci­a­l­eff ek­ter. Og rej­sen på tværs af de fy­sisk mu­li­ge græn­ser - som da Will fra Chi­ca­go og Riley fra Island kys­ser hin­an­den uden at for­la­de de­res respek­ti­ve hjem - kla­res i ste­det med vir­ke­lig fl ot og fan­ta­si­fuldt klip­pe­ar­bej­de.

Se­ri­en er des­u­den fi lmet ’ on lo­ca­tion’ - i syv for­skel­li­ge lan­de. Og La­na og An­dy Wa­chowski ud­nyt­ter til ful­de de skift evis smuk­ke, stø­ve­de, grim­me, tru­en­de, in­ti­me, op­løft en­de og nog­le gan­ge tri­ste sce­ne­ri­er i bl. a. Island, Afri­ka, USA og Tys­kland.

Alt i alt har La­na og Adam W. skabt en se­rie, der ik­ke ale­ne un­der­hol­der, men og­så væk­ker til eft er­tænksom­hed og stil­be­vidst vi­ser vej­en frem for et al­le­re­de eks­plo­sivt ud­vik­len­de tv- me­die.

’ Sen­se8’- hol­det: Cap­heus, No­mi Marks, Wol­f­gang og Li­to sid­der for­re­st, og bag­ved ses Sun Bak, Will Gorski, Riley og Ka­la Ra­sal.

Fo­to: Net­flix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.