Dyr­ker vi 50er­ne

BT - - KULTUR - Bør­ne­mo­de i 50er­ne. Fo­to: Scan­pix En stue i 50er­ne. Fo­to: Scan­pix

Man får nær­mest for­nem­mel­sen af, at 50’ er- dyr­ker­ne for­sø­ger at genop­li­ve en tid, der for længst er for­s­vun­det. Men det er fak­tisk ik­ke helt til­fæl­det, si­ger ph. d.- sti­pen­di­at Kri­sti­an Hand­berg, der for­sker i re­tro- kul­tur ved In­sti­tut for Kunst og Kul­tur­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. I øv­rigt som en af de før­ste i ver­den.

» Folk er 50er- ag­ti­ge på en må­de, som man ik­ke kun­ne væ­re det i 50er­ne. Godt nok har de en op­rig­tig kær­lig­hed til tøjsti­len og mu­sik­ken – de sy­nes, det vir­ker æg­te og au­ten­tisk. Men sam­ti­dig in­de­hol­der me­get 50er- re­tro en iro­nisk di­stan­ce. For ek­sem­pel bli­ver bå­de kvin­deog ma­cho­mo­den dyr­ket til det gro­te­ske, « si­ger Kri­sti­an Hand­berg til vi­den­skab. dk.

Re­tro- fæ­no­me­ner­ne er ek­semp­ler på, at vo­res kul­tur for 30 år si­den lang­somt æn- dre­de sig på en op­sigtsvæk­ken­de må­de. I slut­nin­gen af 1900- tal­let kom fo­re­stil­lin­ger om for­ti­den plud­se­lig til at fyl­de me­re i kul­tu­ren end fo­re­stil­lin­ger om frem­ti­den. Frem­ti­den, fart og frem­skridt » I det me­ste af 1900- tal­let var man op­ta­get af frem­ti­den, fart og frem­skridt. Den mo­der­ni­sti­ske kunst og de sto­re po­li­ti­ske og to­ta­li­tæ­re be­væ­gel­ser for­søg­te at gri­be eft er frem­ti­den. Men i slut­nin­gen af 1900- tal­let sker der plud­se­lig en ven­ding mod for­ti­den. Man be­gyn­der for ek­sem­pel at gå op i at be­va­re og gen­ska­be hi­sto­ri­ske by­mil­jø­er.

Tid­li­ge­re i 1900- tal­let for­søg­te man at fi nde frem­ti­dens stil for de næ­ste hund­re­de år, « si­ger Kri­sti­an Hand­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.