ORI­GI­NAL IND­PAK­NING

BT - - NAVNE -

ved kun­sta­ka­de­mi­et i So­fi a, og at hans far var tekstil­fa­bri­kant. Han er da og­så ud­dan­net ved aka­de­mi­et i So­fi a og si­den på det i Wi­en. Men da Chri­sto – som hans se­ne­re hu­stru og man­ge­åri­ge sam­ar­bejds­part­ner Je­an- Clau­de, der dø­de i 2009, har ud­trykt det – » in­gen frem­tid så i at ma­le bil­le­der af bul­gar­ske land­brugs­ma­ski­ner « , søg­te han til Ve­sten.

Flyg­ti­ge in­stal­la­tio­ner

I Ve­sten har han ar­bej­det med sto­re pro­jek­ter gen­nem man­ge år. Ind­pak­nin­ger­ne be­gynd­te må­ske nok i det små som ob­jek­ter, men de vok­se­de hur­tigt til me­get sto­re in­stal­la­tio­ner i land­ska­ber, der kun ek­si­ste­rer i kort tid. De for­an­drer land­ska­bet, og de for­an­drer må­ske og­så be­trag­te­ren.

Nog­le af de syn, han har skabt af ind­pak­ke­de byg­nin­ger – som f. eks. tu­sind­vis af op­slå­e­de pa­raply­er i et land­skab el­ler et styk­ke stof spændt over en dal – er ik­ke no­get, man så­dan glem­mer. Hvis man alt­så hav­de mu­lig­hed for at se det. Det 40 ki­lo­me­ter lan­ge, 5,5 me­ter hø­je og me­re end 20.000 kva­drat­me­ter sto­re gar­din ’ Val­ley Curtain’ i en dal i Col­ora­do i USA var så­le­des kun fuldt syn­ligt i 28 ti­mer, in­den ned­tag­nin­gen be­gynd­te.

Til gen­gæld er der byg­get en industri af so­u­ve­nirs op om­kring pro­jek­ter­ne. Mu­se­er og sam­le­re kø­ber sær­ligt sig­ne­re­de, sær­ligt dy­re skit­ser og mo­del­ler. Man­ge, man­ge an­dre men­ne­sker kø­ber bø­ger, pla­ka­ter og po­st­kort. Det er så­dan, Chri­sto for­bli­ver øko­no­misk uafh æn­gig og re­a­li­se­rer si­ne pro­jek­ter.

Må­nen har Chri­sto ik­ke nå­et. Men det har må­ske ik­ke væ­ret uden for mu­lig­he­der­nes ræk­ke­vid­de. I hvert fald fi k par­ret, har Je­an- Clau­de en­gang for­talt, på et tids­punkt en hen­ven­del­se fra Na­sa, om de kun­ne tæn­kes at vil­le la­ve etel­ler- an­det derop­pe. Men de sag­de nej tak.

In­gen vil jo kun­ne se det

Hvor­for af­sla­get, kun­ne man spør­ge fød­sels­dags­bar­nets da­væ­ren­de hu­stru, der i me­get høj grad sør­ge­de for, at ’ Chri­sto ik­ke be­hø­ve­de at ta­le med bog­hol­de­ren’, og i det he­le ta­get tog sig af kon­tak­ten med omver­de­nen.

’ Må­nen? Det var ik­ke in­ter­es­sant. Der kom­mer jo in­gen men­ne­sker og ser på det.’

Ind­pak­nin­gen af den ty­ske rigs­dags­byg­ning i Ber­lin i 1995 er en af den bul­garsk­fød­te bil­led­kunst­ner Chri­stos mest be­røm­te pro­jek­ter. Ti år tid­li­ge­re pak­ke­de han Pont Neuf i Pa­ris ind i et sil­ke­lig­nen­de stof. Men den før­ste ind­pak­ning af en byg­ning var i 1968. Det var Bern Kunst­hal­le. Fo­to: EPA og Al­lan Lund­gren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.