Kik­set kampag­ne

BT - - TV - KOMEDIE 11: 25 13: 40 15: 00 17: 30 22: 35 09: 45 21: 00 19: 00 07: 40 00: 10- 06: 00

Lo­kal­po­li­ti­ke­ren Cam Bra­dy står til at bli­ve valgt ind i Kon­gres­sen for fj er­de gang i træk. Det skyl­des ik­ke så me­get hans ev­ner som po­li­ti­ker, men nær­me­re mang­len på mod­kan­di­da­ter. Bra­dy er nem­lig bå­de doven, skrup­pel­løs og se­x­fi kse­ret, og den­ne gang gi­ver det bag­slag. Han ind­ta­ler en fræk be­sked på det, han tror, er sin se­kre­tærs te­le­fonsva­rer. Men te­le­fonsva­re­ren vi­ser sig at til­hø­re en me­get re­li­gi­øs, kri­sten fa­mi­lie, som læk­ker be­ske­den til me­di­er­ne. Det ska­ber så me­get ra­va­ge og skan­da­le, at de to ri­ge brød­re Glenn og Wa­de Mo­tch, der ple­jer at bak­ke Bra­dy op øko­no­misk, får kol­de fød­der. I ste­det for den plet­te­de Cam Bra­dy fi nder de den ra­re, men små­dum­me turist­gu­i­de Mar­ty Hug­gins og brin­ger ham i spil som Bra­dys mod­kan­di­dat. Sam­ti­dig for­sø­ger Cam Bra­dy at for­kla­re den fræk­ke te­le- fonsva­re­be­sked for sin ko­ne. Den gar­ve­de Cam Bra­dy er fra star­ten bag­ud på po­int i valg­kam­pen, men hans over­le­vel­ses­ev­ner er sto­re, og

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: han sky­er ab­so­lut in­gen mid­ler for at gen­vin­de plad­sen. Med hjælp fra sin kampag­ne- ma­na­ger, Mitch, ta­ger han kam­pen op. ( TV 2)

( T) Sin­gin’ in the Rain. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1952. ( T) Høj­en. En­gelsk krigs­dra­ma fra 1965. Re­u­ni­on in Fran­ce. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1942.

( T) 30 se­kun­der over Tokyo. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1944.

( T) Hæv­ne­ren fra Okla­ho­ma. Ame­ri­kansk western fra 1939.

( T) The Co­me­di­ans. Ame­ri­kansk- fransk dra­ma fra 1967.

( T) 42. Ga­de. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1933. ( T) Lust for Life. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. ( T) Den ho­ved­lø­se jagt. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1973.

( T) Ma­re­ridt. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1956. Nat- tv.

Me­get apro­pos den dan­ske valg­kamp har TV 2 dansk tv­pre­mi­e­re på den ame­ri­kan­ske komedie ” The Campaign” med Will Fer­rell i ho­ved­rol­len som po­li­ti­ke­ren Cam Bra­dy, der for­sø­ger at bli­ve valgt ind i Kon­gres­sen. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.