THE BE­AT­LES MOD­TA­GER MBE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 50 år si­den 1965: Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Sking­ley/ Scan­pix

LØVEN 22.07 - 22.08 Der skal ik­ke så me­get til, før du fø­ler dig over­set, ig­no­re­ret el­ler li­ge­frem svig­tet. Det er vig­tigt, at du får sat ord på di­ne fø­lel­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har en ret så spre­den­de ener­gi i dag. Der er man­ge ting, du ger­ne vil og kan let kom­me til at spre­de dig over me­re end godt er. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du fø­ler dig på fl ere må­der stær­ke­re, end du læn­ge har gjort. Krigs­pla­ne­ten Mars står godt til dit tegn og skub­ber dig blidt i ryg­gen og gør dig stærk. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er i det rast­lø­se hjør­ne i dag. Der er mas­ser af ting, du ger­ne vil men ved ik­ke helt, hvor du skal star­te. Ring til en ven og få et godt råd! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:* SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger fø­lel­ses­mæs­si­ge spæn­din­ger i luft en. Det vil ik­ke nyt­te no­get at klan­dre an­dre for dår­lig op­før­sel. Det vil gæl­de om at sam­ar­bej­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er bå­de ka­os og klar­hed i sig­te. Alt eft er hvad du selv væl­ger. Du står over­for et di­lem­ma, hvor du skal træff e en svær be­slut­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan godt for­ven­te ro­man­tik og en lil­le mid­dag i stea­rin­ly­sets skær og få en dej­lig aft en. Pas på med en lil­le ube­vidst magt­kamp!. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Stjer­ner­ne for­tæl­ler, at du skal væ­re var­som med fø­lel­ses­mæs­sig ma­ni­pu­la­tion. Bå­de med at gi­ve el­ler mod­ta­ge. Du er sær­lig sår­bar. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

135). ( Svær 71). ( Mid­del 15). ( Nem

Fremad­stormen­de The Be­at­les mod­ta­ger MBE – ’ The Most Ex­cel­lent Or­der of the Bri­tish Em­pi­re’. MBE er en bri­tisk or­den, hvo­ri op­ta­ges per­so­ner, der har re­præ­sen­te­ret de­res land på vær­dig vis. Or­de­nen blev op­ret­tet den 4. ju­ni 1917 af Ge­or­ge 5. af Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.