Helt ind bag val­get ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk TV2s po­li­ti­ske re­dak­tør Svend Ras­mus­sen

Vo­res am­bi­tion er at gø­re væl­ger­ne klo­ge­re på, hvad par­ti­er­ne og po­li­ti­ker­ne me­ner, når vi går bag over­skrif­ter­ne

FOL­KE­TINGS­VALG 2015

På tors­dag er der fol­ke­tings­valg. Dan­sker­ne er en­ga­ge­re­de. Men em­ner­ne kan væ­re svæ­re at gen­nem­skue. Og i ’ Test dit valg’ for­sø­ger TV2 der­for at ska­be klar­hed - især for de væl­ge­re, der end­nu ik­ke har be­slut­tet, hvor de skal sæt­te de­res kryds.

Så­le­des har vær­ter­ne Na­ta­sja Cro­ne og Mor­ten Re­sen væ­ret med til at sam­le ot­te grup­per på hver 25 dan­ske­re. Grup­per­ne er ind­delt i ty­pi­ske ka­te­go­ri­er som ’ førs­te­gangs­væl­ge­re’, ’ pen­sio­ni­ster’, ’ hånd­vær­ke­re’ og ’ dag­pen­geog kon­tant­hjæl­pe­s­mod­ta­ge­re’.

Ot­te kend­te dan­ske­re

I stu­di­et er i øv­rigt og­så ot­te kend­te dan­ske­re, bl. a. hjer­ne­for­sker Pe­ter Lund Mad­sen og sku­e­spil­ler Per­nil­le Høj­mark, der li­ge­som de an­dre dan- ske­re end­nu ik­ke har be­slut­tet sig.

Ak­tu­el­le er em­ner som top­skat, bru­ger­be­ta­ling og of­fent­lig for­sør­gel­se. Hvert med­lem af de ot­te grup­per og de ot­te kend­te dan­ske­re ta­ger al­le en så­kaldt kan­di­dat­test og be­sva­rer 14 spørgs­mål.

Og til sidst for­tæl­ler et hold in­vi­te­re­de eks­per­ter, hvil­ken kan­di­dat el­ler hvil­ket par­ti de in­vi­te­re­de dan­ske­re bør stem­me på.

Som en ek­stra bonus er samt­li­ge dan­ske par­ti­le­de­re in­vi­te­ret med i stu­di­et. I den før­ste sto­re del af pro­gram­met skal de ba­re lyt­te. Og først til sidst får de ta­le­tid.

» Vo­res am­bi­tion er at gø­re væl­ger­ne klo­ge­re på, hvad par­ti­er­ne og po­li­ti­ker­ne me­ner, når vi går bag over­skrif­ter­ne, « si­ger TV2s re­dak­tiør Svend Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.