LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV- GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 2000. ( You Can Co­unt on Me) Sa­mantha er ale­ne­mor med ot­te­åri­ge Ru­dy og har sin egen må­de at kla­re li­vets til­bud og pro­ble­mer på. Den må­de gi­ver hen­de til gen­gæld an­dre pro­ble­mer, bl. a. kæ­re­sten, som vil gif­tes, men hol­des i arms af­stand. Og bro­de­ren Ter­ry, som vil lå­ne pen­ge, men bli­ver Ru­dys re­ser­ve­far. Og ik­ke mindst hen­des nye chef Bri­an, som vil sæt­te hen­de på plads, men en­der i hen­des seng. Med­vir­ken­de: Sa­mantha: Lau­ra Lin­ney, Ter­ry: Mark Ruf­fa­lo og Ru­dy: Rory Culkin. In­struk­tion: Ken­neth Lo­ner­gan DR1 kl. 00.05 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1996. ( Day­light) Da en til­fæl­dig og enorm eks­plo­sion midt i myl­dre­ti­den luk­ker beg­ge en­der af tun­nel­for­bin­del­sen mel­lem Man­hat­tan og New Jer­sey, om­kom­mer fle­re hund­re­de men­ne­sker, og kon­tak­ten med omver­de­nen umu­lig­gø­res. De få over­le­ven­de har stort set op­gi­vet alt håb om at slip­pe ud af det klau­stro­fo­bi­ske hel­ve­de. Da det imid­ler­tid lyk­kes den tid­li­ge­re chef for Red­nings­kor­p­set, Kit La­tu­ra, at fin­de ind til den lil­le grup­pe med det ene for­mål at få dem al­le ud i sik­ker­hed – og i li­ve! Men tu­ren vi­ser sig at væ­re ” bro­lagt” med an­det og me­re end vand, så Kit må ta­ge ut­ra­di­tio­nel­le og far­li­ge mid­ler i brug, for at de al­le kan kom­me til at se dags­ly­set igen. Med­vir­ken­de: Kit La­tu­ra: Syl­ve­ster Stal­lo­ne, Ma­de­ly­ne: Amy Bren­ne­man og Frank: Dan He­daya. In­struk­tion: Rob Co­hen TV3 kl. 22.20 Øst. kri­mi fra 2009. ( Baun der Er­lösnung) Den un­ge, tyr­ki­ske kvin­de Ay­se Oz­bay bli­ver fun­det hæn­gen­de i træ i et lil­le skov­om­rå­de i Tirol. Po­li­ti­et går ud fra, at der er ta­le om selv­mord, da he­le fi­re an­dre tyr­ki­ske kvin­der har hængt sig i selv­sam­me træ for at und­gå tvang­sæg­te­skab. Men ved ob­duk­tio­nen er der tegn på vold på Ay­ses lig, og en af hen­des ven­ner er for­s­vun­det på mystisk vis. Mo­ritz Eis­ner slår sig sam­men med den tyr­kisk­fød­te be­tjent Ve­dat Öz­de­mir for at kom­me til bunds i sa­gen. Det vi­ser sig snart, at en strid om op­fø­rel­sen af en mi­na­ret i by­en mel­lem to fa­mi­li­er kan lig­ge til grund for de man­ge døds­fald. Med­vir­ken­de: Mo­ritz Eis­ner: Ha­rald Kras­snitzer, Franz Pfurt­s­chel­ler: Ale­xsn­der Mit­te­rer og Ve­dat Öz­de­mir: Tim Sey­fi. In­struk­tion: Ha­rald Si­che­ritz TV 2 Char­lie kl. 21.00 Ame­ri­kansk ko­me­di­ed­ra­ma fra 1988. ( Bi­loxi Blu­es) I 1943 sen­des Eu­ge­ne Jero­me til Bi­loxi i Mis­sis­sip­pi for at gø­re mi­li­tærtje­ne­ste. Det er før­ste gang, den un­ge Brook­lyn- knægt er så langt hjem­me­fra, og sol­da­ter­li­vet for­lø­ber ik­ke helt så glat, som han hav­de for­ven­tet. Eu­ge­ne og de an­dre me­re el­ler min­dre håb­lø­se re­k­rut­ter kom­mer til at læ­re mi­li­tær­di­sci­plin på den hår­de må­de. Men Eu­ge­ne mø­der og­så kær­lig­he­den i skik­kel­se af den køn­ne Dai­sy. Med­vir­ken­de: Too­mey: Chri­stop­her Wal­ken, Eu­ge­ne Jero­me: Mat­t­hew Bro­de­ri­ck og Ep­ste­in: Corey Par­ker. In­struk­tion: Mi­ke Ni­chols DR2 kl. 23.45 Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1996. ( Fe­e­ling Min­neso­ta) Den tid­li­ge­re strip­per Fred­die er i stor gæld til nat­klu­be­je­ren Red, og der­for gif­ter hun sig med Sam. Men så bli­ver Fred­die fo­rel­sket i Sams bror, Jjaks, og de to en­der med at stik­ke af sam­men. Sam der­i­mod vil ik­ke op­gi­ve sin nye hu­stru, og han sæt­ter jag­ten ind på at fin­de de to el­sken­de. Med­vir­ken­de: Jjaks: Ke­a­nu Re­e­ves, Red: Del­roy Lin­do og Ben: Dan Aykroyd. In­struk­tion: Ste­ven Bai­gel­man Ka­nal 5 kl. 01.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.