SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV- GUIDE -

En­gelsk kri­mi fra 1990. ( Hands of a Mur­de­rer) Mester­de­tek­ti­ven Sher­lo­ck Hol­mes må i ak­tion, da det lyk­kes hans ær­kefjen­de pro­fes­sor Mo­ri­ar­ty at unds­lip­pe gal­gen. Mo­ri­ar­ty bort­fø­rer Hol­mes’ bror, Mycroft, for at få fin­gre­ne i en vig­tig ef­ter­ret­nings­hem­me­lig­hed. Og med dr. Wat­son ved sin si­de bli­ver Hol­mes blan­det ind i en in­tri­ge, hvor in­gen helt er den, han gi­ver sig ud for at væ­re. Med­vir­ken­de: Wat­son: Jo­hn Hil­ler­man, Mycroft: Pe­ter Jef­frey og Sop­hy: Kim Thom­son. In­struk­tion: Stu­art Or­me. DR1 kl. 16.30 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 2010. ( Iron Man 2) Play­boy- mil­li­o­næ­ren To­ny Stark har af­slø­ret, at han er Iron Man, men kom­mer ud i et stormvejr, da hans kon­kur­rent Justin Ham­mer og den mysti­ske rus­ser Ivan Van­ko an­gri­ber ham for at få fat i hans hem­me­lig­he­der. Det ame­ri­kan­ske mi­li­tær sy­nes hel­ler ik­ke om, at Stark ik­ke de­ler sin vå­ben­tek­no­lo­gi­ske vi­den, så han bli­ver pres­set på fle­re fron­ter. Med­vir­ken­de: To­ny Stark: Ro­bert Dow­ney Jr. Pep­per: Gwy­neth Pal­trow og Ivan Van­ko: Mi­ck­ey Rour­ke. In­struk­tion: Jon Fav­reau. TV 2 kl. 22.50 Dansk dra­ma fra 1969. Fru Jon­sen hol­der sig ef­ter sin mands død på ta­le­fod med ham. Men snart op­da­ger hun til sin sto­re over­ra­skel­se, at han slet ik­ke var no­get dyds­møn­ster. Bå­de hen­des sø­ster An­nie og hans dag­bø­ger af­slø­rer, at han var en rig­tig Don Ju­an, der gang på gang var hen­de ut­ro. Al­li­ge­vel tror hun ik­ke rig­tigt på det, før hun får be­søg af sin mands uæg­te søn Jo­hn. Med­vir­ken­de: En­ke­frue Emi­lie Jon­sen: Bo­dil Ud­sen, An­nie Hal­bom: Lily Broberg og Ofe­lia: Dai­mi. In­struk­tion: An­ne­li­se Me­i­ne­che. TV 2 Char­lie kl. 22.00 Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 2004. ( Cri­mi­nal) En er­fa­ren svind­ler slår sig sam­men med en ung bed­ra­ger, og de sam­ar­bej­der om fle­re lu­kra­ti­ve kup. Da en gam­mel stor­svind­ler be­der om hjælp til at sæl­ge et for­fal­sket fri­mær­ke, ser de en mu­lig­hed for at la­ve det helt stop­re kup. Spørgs­må­let er ba­re om de vir­ke­lig er fal­det over de­res livs chan­ce, el­ler om de selv er ved at bli­ve svind­let. Med­vir­ken­de: Ri­chard Gad­dis: Jo­hn C. Reil­ly, Rod­ri­go: Die­go Lu­na og Va­le­rie Gad­dis: Mag­gie Gyl­len­haal. In­struk­tion: Gre­gory Ja­cobs. TV 2 Zulu kl. 04.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.