DET STO­RE KO

Da det kom til styk­ket, spil­le­de FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn med mus klub­ber ik­ke eni­ge om en ny tur­ne­rings­struk­tur. For­de­lin­gen af tv- pen­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SANDHEDEN Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk

Hav­de det ik­ke væ­ret for FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land, var Su­per­liga­en med en vis sand­syn­lig­hed ble­vet ud­vi­det til 14 hold.

De to sto­re trynede de små i magt­kam­pen om Superligaens frem­ti­di­ge form, hvor bå­de en ny liga­struk­tur med 12 el­ler 14 hold og slut­spil var til dis­kus­sion. Men mø­det mel­lem su­per­liga­bos­ser­ne og al­le klub­ber­ne i 1. di­vi­sion end­te i kol­laps, hvor fa­cit blev, at lan­dets to bed­ste fod­bol­dræk­ker fort­sæt­ter som hidtil.

Den of­fi­ci­el­le ud­mel­ding fra par­ter­ne er, at der var man­ge en­der, som ik­ke kun­ne mø­des, og at for­hand­lin­ger­ne der­for stran­de­de, og det stem­mer godt overens med det bil­le­de, BT har få­et ma­let gen­nem sam­ta­ler med en ræk­ke del­ta­ge­re på mø­det. De svæ­re­ste en­der at få til at mø­des var top­klub­ber­nes øn­ske om at bi­be­hol­de 12 hold og de min­dre su­per­liga­klub­ber samt al­le 1. di­vi­sions­klub­bers øn­ske om en ud­vi­del­se til 14.

Spil­le­de med mus­k­ler­ne

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var det dog især FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn, som spil­le­de med mus­k­ler­ne og til sidst stod i vej­en for, at Su­per­liga­en frem­over kun­ne be­stå af 14 hold, så­dan som der i lø­bet af da­gen var åb­net en mu­lig­hed for.

Da klub­ber­ne mød­tes i Oden­se og for­del­te sig med su­per­liga­del­ta­ger­ne i stu­e­e­ta­gen og 1. di­vi­sions­klub­ber­ne på 1. sal, var det med FCM, FCK, Brønd­by, OB, Ran­ders, Es­b­jerg og AaB som de kla­re­ste for­ta­le­re for en mo­del med 12 hold og et slut­spil, så­dan som det hol­land­ske kon­su­lent­fir­ma Hy­percu­be hav­de op­stil­let som en af to mu­lig­he­der.

De øv­ri­ge su­per­liga­klub­ber vil­le hel­le­re ha­ve en ud­vi­del­se til 14 hold, og på 1. sal sad al­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.