Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør ærg­rer sig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Anders Hørs­holt, FC Kø­ben­havns di­rek­tør Fo­to: Hen­ning Bag­ger IK­KE FOR­GÆ­VES Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

de la­ve­stran­ge­ren­de klub­ber og hå­be­de på præ­cis det sam­me: 14 hold med mu­lig­hed for helt op til tre op­ryk­ke­re – én di­rek­te og to via play­off. Al­le de for­skel­li­ge mo­del­ler og stand­punk­ter for­søg­te Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thomsen, at sam­le, når han span­ku­le­re­de frem og til­ba­ge mel­lem par­ter­ne.

Split­tet op i to grup­per

For­hand­lin­ger­ne fo­re­gik un­der ord­ne­de for­hold, og un­der da­gen lyk­ke­des det su­per­liga­klub­ber­ne at bli­ve næ­sten eni­ge om en ny 12 holds- struk­tur med kun én di­rek­te nedryk­ker. Den kun­ne man til gen­gæld ik­ke få 1. di­vi­sions­klub­ber­ne med på. Su­per­liga­klub­ber­ne split­te­de på et tids­punkt op i to, og den ene grup­pe ac­cep­te­re­de mu­lig­he­den for 14 hold, men her sat­te FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn fo­den ned.

En ud­vi­del­se til 14 klub­ber vil­le kræ­ve, at den net­op ind­gå­e­de tvaf­ta­le skul­le gen­for­hand­les, så de to nye klub­ber og­så vil­le få en bid af tv- mil­li­o­ner­ne. Det vil­le hver­ken FCK el­ler FCM iføl­ge BTs op­lys­nin­ger gå med til, og da det kræ­ver 12 eni­ge su­per­liga­klub­ber at genåb­ne den lu­kra­ti­ve tv- af­ta­le, der lø­ber i de næ­ste me­re end fem år, kun­ne de to top­hold der­med ned­læg­ge ve­to. Der­for faldt for­sla­get om 14 hold i li­ga­en til jor­den.

Et ar­gu­ment mod at ud­vi­de Su­per­liga­en skul­le dog og­så ha­ve væ­ret, at klub­ber­ne ik­ke men­te, at kam­pe mod man­ge ’ små’ hold vil­le kun­ne be­ta­le sig øko­no­misk.

Pa­rat til af­kald på tv- pen­ge

Men det er ik­ke kun fle­re af su­per­liga­kon­kur­ren­ter­ne, som står skuf­fe­de til­ba­ge ef­ter kol­lap­set. Det sam­me gør klub­ber­ne i 1. di­vi­sion. Her vil­le man jo ger­ne i frem­ti­den ha­ve en su­per­liga med 14 hold, og man var der­for pa­rat til at gi­ve af­kald på tv- pen­ge mod at over­ta­le su­per­liga­klub­ber­ne til at stem­me ja. Det lyk­ke­des dog ik­ke, for­di mod­kra­ve­ne blev for skrap­pe. Ud over en ud­vi­del­se til 14 klub­ber i Su­per­liga­en, vil­le 1. di­vi­sions­del­ta­ger­ne ha­ve en di­rek­te op­ryk­ker samt to play­of­f­mu­lig­he­der, så­le­des at Dan­marks 17.- bed­ste hold skul­le kun­ne ryk­ke op i den bed­ste ræk­ke, hvis de skul­le gi­ve af­kald på tv- pen­ge.

FC Midtjyl­lands di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in. er­ken­der, at klub­ben stod stejlt på 12 hold i Su­per­liga­en, men gav sam­ti­dig ud­tryk for, at fle­re klub­ber var ue­ni­ge i for­hand­lin­ger­ne.

» Jeg sy­nes, at al­le sam­men bød så godt ind, de kun­ne. Men der var nog­le klu­bin­ter­es­ser, der gjor­de, at vi ik­ke kun­ne nå i mål. Og der var vi en af dem. Der var nog­le klub­ber, som stod i mid­ten og for­søg­te, men der var vi me­get stand­haf­ti­ge på 12 hold, « si­ger Claus Ste­in­le­in.

Man­ge go­de mo­del­ler

Fra FC Kø­ben­havn for­kla­rer di­rek­tør Anders Hørs­holt sit syn på for­hand­lin­ger­ne.

» Vi har haft en lang, god og giv­tig pro­ces. Der har væ­ret man­ge go­de mo­del­ler og mu­lig­he­der på bor­det, men vi må an­er­ken­de, at vi ik­ke var i stand til at bli­ve eni­ge om­kring an­tal­let af hold i en ny Su­per­liga- struk­tur. Det har he­le ti­den væ­ret FC Kø­ben­havns hold­ning, at det mak­si­ma­le an­tal hold for en bæ­re­dyg­tig Su­per­liga, er 12 hold, men det har desvær­re ik­ke væ­ret mu­ligt at op­nå enig­hed klub­ber­ne imel­lem. Det er en skam, men vi må ar­bej­de vi­de­re med det, vi har, og så må vi se, om hold­nin­ger­ne æn­drer sig på et se­ne­re tids­punkt, « si­ger han.

Li­ge nu ty­der mest på, at der skal en pa­ral­lel for­hand­ling af tvaf­ta­le og tur­ne­rings­struk­tur til, før vi vil se æn­drin­ger.

Claus Thomsen, di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen, ærg­rer sig over, at det ik­ke lyk­ke­des for klub­ber­ne at nå til enig­hed om en struk­turæn­dring af Su­per­liga­en.

Hvil­ke år­sa­ger var der helt kon­kret til, at I ik­ke fandt frem til en af­ta­le?

» Det øn­sker jeg ik­ke at gå i de­tal­jer med. Klub­ber­ne skal ha­ve lov at dis­ku­te­re de her ting i et luk­ket forum, « si­ger Claus Thomsen.

Hvis jeg nu si­ger, at det var FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land, der ik­ke øn­ske­de en æn­dring fra 12 til 14 hold, og at bund­hol­de­ne luf­te­de de­res be­kym­rin­ger for et even­tu­elt nedryk­nings­slut­spil, for­di det vil­le gø­re til­væ­rel­sen me­re usik­ker for dem, gen­ken­der du så det bil­le­de?

» Det vil jeg ik­ke kom­men­te­re. Men det er klart, at der kan væ­re nog­le be­kym­rin­ger i de for­skel­li­ge en­der af ræk­ken. «

In­tet spild af tid og pen­ge

Der har væ­ret in­ve­ste­ret me­get tid på det her, og iføl­ge mi­ne op­lys­nin­ger har he­le pro­ces­sen med fir­ma­et Hy­percu­be og de øv­ri­ge om­kost­nin­ger ko­stet i om­eg­nen af en mil­li­on kro­ner. Har det ik­ke ba­re væ­ret spild af tid og pen­ge, når I nu ik­ke er kom­met VE­NUS B - MO­DEL­LEN MED 14 HOLD

for­skel­li­ge slags slut­spil om mester­skab og nedryk­ning. Play­off- kam­pe om nedryk­ning og en bil­let til eu­ro­pæ­isk fod­bold. I alt 36 spil­le- run­der plus play­off- kam­pe. Den­ne mo­del kan im­ple­men­te­res fra 2016/ 17- sæ­so­nen og vil gi­ve 257 Su­per­liga­kam­pe i alt per sæ­son.

De 14 hold mø­der hin­an­den hjem­me og ude. Det gi­ver 26 kam­pe i grund­spil­let. De seks bed­ste hold ef­ter grund­spil­let ry­ger vi­de­re til mester­skabs­spil­let. De ot­te ne­der­ste skal spil­le nedryk­ning­spil.

De seks bed­ste hold ta­ger al­le de­res po­int med over, og så mø­des de igen to gan­ge. Num­mer et vin­der guld.

De ot­te ne­der­ste hold fra grund­spil­let ta­ger al­le de­res po­int med over og for­de­les i to pul­jer af fi­re hold, hvor hvert mand­skab mø­des bå­de ude og hjem­me. Num­mer syv, 10, 11 og 14 i en pul­je og num­mer ot­te, ni, 12 og 13 i den an­den pul­je. De to bed­ste hold fra hver pul­je ry­ger ef­ter dis­se kam­pe vi­de­re til play­off- kam­pe ude og hjem­me li­ge­som i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger mod de to bed­ste hold fra den an­den pul­je. Vin­de­ren af nedryk­nings­spil­let mø­der tre­e­ren i mester­skab­spil­let om en plads i Eu­ro­pa Le­ague.

De fi­re dår­lig­ste hold fra nedryk­nings­slut­spil­let ry­ger og­så vi­de­re til to ’ se­mi­fi­na­ler’ over to kam­pe. Vin­de­ren fra hver af dis­se mø­des i to play­off- kam­pe, hvor den sam­le­de vin­der får en ny sæ­son i Su­per­liga­en, mens ta­be­ren skal mø­de num­mer tre fra 1. di­vi­sion i to play­off- op­gør om en plads i Su­per­liga­en. Ta­ber­ne af de to ’ se­mi­fi­na­ler’ mø­des li­ge­le­des i to play­off- kam­pe, hvor den sam­le­de ta­ber ryk­ker ned, mens vin­de­ren mø­der num­mer to fra 1. di­vi­sion om en bil­let til Su­per­liga­en. Der kan alt­så væ­re bå­de en, to og tre nedryk­ke­re fra Su­per­liga­en i den­ne mo­del.

GRUNDSPIL OG TO

GRUND­SPIL­LET:

MESTER­SKABS­SPIL­LET:

NEDRYK­NINGS­SPIL­LET:

NEDRYK­NING:

MARS - MO­DEL­LEN MED 12 HOLD

hin­an­den to gan­ge hjem­me og ude. Det gi­ver 22 kam­pe i grund­spil­let. De seks bed­ste hold ef­ter grund­spil­let ry­ger vi­de­re til mester­skabs­spil­let. De seks ne­der­ste skal spil­le nedryk­ning­spil.

De seks bed­ste hold fra grund­spil­let ta­ger al­le de­res po­int med over, og så mø­des de igen en­ten to el­ler tre gan­ge. Det er ik­ke be­slut­tet end­nu. Num­mer et vin­der guld.

De seks­dår­lig­ste hold fra grund­spil­let ta­ger al­le de­res po­int med over, og så mø­des de igen en­ten to el­ler tre gan­ge. Det er ik­ke be­slut­tet end­nu. De tre bedst pla­ce­re­de ef­ter dis­se kam­pe over­le­ver i Su­per­liga­en.

AL­LE MAND­SKA­BER MØ­DER

MESTER­SKABS­SPIL­LET:

NEDRYKNINGSSPIL:

SÅ­DAN RYK­KER MAN NED:

frem til en struk­turæn­dring, som jo var må­let?

» Nej, det sy­nes jeg ik­ke. For det før­ste kan du jo al­drig la­ve no­get som helst, hvis du ik­ke tør ta­be. For det an­det har det bi­dra­get med en mas­se vær­di, som klub­ber­ne kan bru­ge frem­over. For ek­sem­pel er en fod­bold­kamp for op til 15 pro­cent af til­sku­er­ne eventbå­ren, så det kan vi dyr­ke. Vi kan må­ske og­så kig­ge på en ’ der­by­dag’, hvor vi fo­ku­se­rer end­nu me­re på lo­ka­l­op­gø­rer­ne. «

Klub­ber­ne kan skif­te hold­ning

I 2009 dis­ku­te­re­de I og­så en æn­dring af ræk­ken på bag­grund af kon­su­lent­fir­ma­et Ca­pa­cents rap­port – uden at bli­ve eni­ge. Nu gen­ta­ger det sam­me bil­le­de sig seks år se­ne­re. Sy­nes det ik­ke nær­mest umu­ligt at bli­ve eni­ge om en struk­turæn­dring i frem­ti­den, når par­ter­nes in­ter­es­ser til­sy­ne­la­den­de er så for­skel­li­ge?

» I 2009 la­ve­de vi blandt an­det en re­ser­ve­holds­liga og æn­drin­ger, der høj­ne­de ni­veau­et i 1. di­vi­sion, så det var ik­ke for­gæ­ves, og det har det hel­ler ik­ke væ­ret den­ne gang. For frem­ti­den vil jeg si­ge, at klub­ber­ne kan skif­te hold­ning, så hvem ved. Det kan og­så væ­re, der kom­mer nye for­slag til struk­turæn­drin­ger, som vi ik­ke li­ge har kend­skab til nu. «

Her­un­der ses de to mo­del­ler, der ons­dag blev dis­ku­te­ret og for­ka­stet.

Den dår­ligst pla­ce­re­de i nedryk­nings­spilet ryk­ker di­rek­te ned. De to mand­ska­ber, der en­der som hen­holds­vis num­mer fi­re og fem i nedryk­nings­slut­spil­let skal ud i play­off om over­le­vel­se mod num­mer to og tre fra 1. di­vi­sion. Det sker over to kam­pe. Der kan alt­så væ­re bå­de en, to og tre nedryk­ke­re fra Su­per­liga­en i den­ne mo­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.