Ny FCK- trø­je bry­der reg­ler­ne

Trods af­slag fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne om at bru­ge kom­mu­ne­våb­net er det al­li­ge­vel trykt i nak­ken af FCKs nye trø­je i en mo­di­fi ce­ret ud­ga­ve

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BY­ENS HOLD Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ bt. dk DE HAR FÅ­ET LOV

FC Kø­ben­havn har fra næ­ste sæ­son valgt at tryk­ke Kø­ben­havns kom­mu­ne­vå­ben på sin trø­je. Der­med trod­ser klub­ben Kø­ben­havns Kom­mu­ne, som tid­li­ge­re har af­vist FCKs øn­ske om at bru­ge kom­mu­ne­våb­net på trøj­en.

Al­le­re­de nu kan man på FC Kø­ben­havns hjem­mesi­de for­ud­be­stil­le hol­dets trø­je til den nye sæ­son. Og her er Kø­ben­havns kom­mu­ne­vå- ben i en mo­di­fi ce­ret ud­ga­ve ty­de­ligt trykt på bag­si­den af den hvi­de lø­ve­trø­je – og­så selv om klub­ben er tvun­get til at ha­ve til­la­del­se fra kom­mu­nen til at be­nyt­te kom­mu­ne­våb­net, som si­den 1938 har væ­ret re­gi­stre­ret i Pa­tent- og Va­re­mær­ke­sty­rel­sen.

» Vi har godt set, at der er la­vet en trø­je, og det er vi i en god di­a­log med Par­ken om, « si­ger Car­sten Haurum, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kul­tu­rog Fri­tids­for­valt­nin­gen, der nu har ta­get kon­takt til klub­ben.

Af­slag i de­cem­ber

Så sent som i de­cem­ber 2014 kun­ne BT – via en ak­tind­sigt – af­slø­re år­sa- gen til, at kom­mu­nen af­vi­ste FC Kø­ben­havns øn­ske om at bru­ge kom­mu­ne­våb­net.

» Kø­ben­havns Kom­mu­ne med­del­er her­ved af­slag på be­nyt­tel­se af kom­mu­ne­våb­net på FCK Kø­ben­havns spil­ler­trø­je (...) Kom­mu­nen har ved af­gø­rel­sen lagt vægt på, at FC Kø­ben­havn er en pri­vat virk­som­hed, og at der vil væ­re ta­le om en kom­merci­el an­ven­del­se af kom­mu­ne­våb­net, « skrev kom­mu­nen den­gang til FCK.

FC Kø­ben­havns klub­se­kre­tær, Da­ni­el Rom­me­da­hl, af­vi­ste dog i de­cem­ber over for BT, at der var ta­le om en kom­merci­el tan­ke­gang:

» Vi vil spil­le med by­vå­be­net, for­di vi sy­nes, der er en lo­gisk for­bin­del­se mel­lem Kø­ben­havn og FCK. Vi sy­nes, det gi­ver god me­ning, at vi er me­re visu­elt re­præ­sen­te­ret sam­men. For os er det et ’ sim­pelt’ øn­ske om at få lov til at vi­se Kø­ben­havn me­re, end vi gør i for­vej­en. «

FC Kø­ben­havn be­kræft er, at klub­ben er i di­a­log med kom­mu­nen om at fi nde en løs­ning, men in­gen af par­ter­ne vil ind­til vi­de­re op­ly­se, hvor langt de er med for­hand­lin­ger­ne.

Po­si­tiv di­a­log

På hjem­mesi­den skri­ver klub­ben dog føl­gen­de:

» Den juri­di­ske vej til at bru­ge by-

DIS­SE DAN­SKE TOP­KLUB­BER

BRØND­BY IF

SIL­KE­BORG IF

AGF våb­net på vo­res trø­je er dog kom­pli­ce­ret, lang og kan gå via In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, før den er en­de­ligt afk la­ret, men vi glæ­der os over, at vi er i po­si­tiv di­a­log med Kø­ben­havns Kom­mu­ne i for­sø­get på at fi nde en god løs­ning. «

Eft er BT i går ret­te­de hen­ven­del­se til FC Kø­ben­havn for at hø­re, hvor­for klub­ben har valgt at bru­ge kom­mu­ne­vå­be­net uden til­la­del­se, er bil­le­der­ne, hvor kom­mu­ne­våb­net kun­ne spot­tes, fj er­net fra klub­bens hjem­mesi­de. FCK lag­de dog søn­dag en præ­sen­ta­tions­vi­deo af den nye trø­je på YouTu­be, hvor det ty­de­ligt frem­går, at kom­mu­ne­våb­net er trykt i nak­ken af den nye trø­je.

I en vi­deo, som FCK har lagt på YouTu­be, præ­sen­te­rer an­fø­rer Thomas Dela­ney FCKs trø­je for den kom­men­de sæ­son. Her ses den mo­di­fi­ce­re­de ud­ga­ve af Kø­ben­havns kom­mu­ne­vå­ben ty­de­ligt i nak­ken ( lil­le fo­to øverst tv.). Det rig­ti­ge kom­mu­ne­vå­ben er af­bil­det på det lil­le fo­to ne­derst til ven­stre. Fo­to: Fra YouTu­be- vi­deo­en har kom­mu­ne­vå­be­net fra de­res kom­mu­ne på trøj­en i kraft af de­res logo. Her ses kom­mu­ne­vå­ben og klublogo sat over for hin­an­den. Det er kom­mu­ne­våb­net til ven­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.