TAVS BENDT­NER- LEJR

Hver­ken Ni­ck­las Bendt­ners el­ler hans agent, Ivan Marko Be­nes, øn­sker at kom­men­te­re hi­sto­ri­en om, at Wol­fsburg kan lok­kes til at sæl­ge ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UVIS FREM­TID Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk mcs@ spor­ten. dk

Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl Ni­ck­las Bendt­ners agent, Ivan Marko Be­nes, øn­sker ik­ke at kom­men­te­re på trans­fer­ryg­ter­ne om Wol­fsburg- an­gri­be­ren. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger bli­ver Bendt­ner solgt, hvis en even­tu­el kø­ber skri­ver den ret­te mæng­de eu­ro på en check og sti­ler den di­rek­te til sport­s­chef Klaus Al­lofs.

Sæ­so­nen i Bun­des­liga­en er ov­re, og spe­ku­la­tio­ner­ne om Ni­ck­las Bendt­ners frem­tid ta­ger til.

For dan­ske­ren har det væ­ret et år mest med ind­hop fra bæn­ken og ne­ga­tiv om­ta­le i pres­sens spal­ter, men der har og­så væ­ret en­kel­te suc­ces­ful­de pe­ri­o­der, som da Bendt­ner for ek­sem­pel net­te­de fi­re gan­ge i lø­bet af 316 mi­nut­ters Eu­ro­pa Le­ague- fod­bold.

Me­get ty­der på, at Wol­fsburg øn­sker at skil­le sig af med Ni­ck­las Bendt­ner, hvis klub­ben får det rig­ti­ge til­bud, men hver­ken lands­holds­an­gri­be­ren el­ler hans agent, Ivan Marko Be­nes, øn­sker at kom­men­te­re på sa­gen. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.