’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ivan Marko Be­nes

Ni­ck­las har kon­trakt med Wol­fsburg to år end­nu og har trods alt spil­let over 30 kam­pe for klub­ben

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger vil Wol­fsburg ger­ne af med Ni­ck­las Bendt­ner, hvis det ret­te til­bud rent øko­no­misk tik­ker ind. End­nu er det an­gi­ve­ligt ik­ke sket. Spe­ku­la­tio­ner­ne får dog ik­ke Bendt­ners agent, Ivan Mark Be­nes, til at fly­ve med på ryg­te­møl­lens enor­me vin­ge­sus.

» Ni­ck­las har kon­trakt med Wol­fsburg to år end­nu og har trods alt spil­let over 30 kam­pe for klub­ben. På den per­son­li­ge front er det en klar for­bed­ring for ham i for­hold til de se­ne­ste år, « si­ger Ivan Marko Be­nes, der ik­ke øn­sker at kom­men­te­re, om Bendt­ner har få­et til­bud fra an­dre klub­ber ind ad brevs­præk­ken.

Men har I væ­ret i di­a­log med Wol­fsburg om frem­ti­den?

» Det har jeg hel­ler in­gen kom­men­ta­rer til, « si­ger Ivan Marko Be­nes.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger me­ner træ­ner­sta­ben i Wol­fsburg ik­ke, at der har væ­ret nok ud­vik­ling fra Bendt­ners si­de i den før­ste sæ­son. Dan­ske­ren har ved fle­re lej­lig­he­der få­et go­de råd med på vej­en af ch­eftræ­ner Die­ter Heck­ing for ek­sem­pel i for­hold til lø­be­ar­bej­det som spids­an­gri­ber, men iføl­ge BTs kil­der ser bund­linj­en ud til at væ­re, at Bendt­ner ik­ke rig­tig for­står el­ler ret­ter sig ind ef­ter det.

Hel­ler ik­ke de op­lys­nin­ger øn­sker Ivan Marko Be­nes at for­hol­de sig til.

Util­freds kon­kur­rent

Ni­ck­las Bendt­ner kon­kur­re­rer pri­mært med Bas Dost om spil­le­tid, og så træ­der nyind­køb­te Max Kru­se fra Glad­bach ind i trup­pen i lø- bet af som­me­ren. Bas Dost har væ­ret fo­re­truk­ket af træ­ner Die­ter Heck­ing i den for­gang­ne sæ­son, men iføl­ge de kil­der, som BT har talt med, er hol­læn­de­ren util­freds med kø­bet af Max Kru­se. Dost fø­ler an­gi­ve­ligt ik­ke, at klub­ben har nok til­lid til ham, men Wol­fsburg øn­sker ik­ke at sæl­ge ham. På den må­de ind­går Bas Dost i trans­fer­ka­ba­len om Bendt­ner, for hvis Dost træk­ker en streg i grønsvæ­ren og be­der om et salg, vil Wol­fsburg for­ment­lig ik­ke ha­ve li­ge så travlt med at kom­me af med Bendt­ner. Dan­ske­rens hø­je løn er ik­ke et pro­blem for den ri­ge fol­ke­vogns­klub, der ik­ke nød­ven­dig­vis ser det som en ulem­pe – i hvert fald ik­ke øko­no­misk – at ha­ve Bendt­ner sid­den­de på bæn- ken el­ler som en del af re­ser­ve­hol­det.

Ni­ck­las Bendt­ner var hel­ler ik­ke sær­lig med­del­som, da BT spurg­te ham til frem­ti­den før gårs­da­gens lands­hold­stræ­ning i Hels­in­gør.

» Jeg kan ik­ke si­ge no­get som helst om Wol­fsburg, ba­re så du ik­ke be­hø­ver stil­le spørgs­må­let fær­digt, « lød det ven­ligt fra Bendt­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.