Nu er det al­vor

Tid­li­ge­re U21- land­stræ­ner Keld Bor­ding­gaard tror på en stor dansk slut­run­de eft er fl ot ge­ne­ral­prø­ve med skår i glæ­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SID­STE TEST Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

En ud­vis­ning, en ska­de og fi re mål.

For­ti­dens man­ge ek­semp­ler på ke­de­li­ge test­kam­pe blev blæst væk i den stor­kø­ben­havn­ske som­mer­bri­se i Lyng­by og er­stat­tet af en dra­ma­tisk EM- ge­ne­ral­prø­ve for U21- lands­hol­det, der i mor­gen dra­ger til Tjek­ki­et og EM- slut­run­den for U21- lands­hold.

Dan­mark spil­le­de 2- 2 mod Sve­ri­ge eft er to mål af Ni­co­lai Bro­ck­Mad­sen, en ud­vis­ning af Pa­tri­ck Bang­gaard og en be­kym­ren­de ska­de til Uff e Bech.

Trods skår i glæ­den er det dog po­si­tivsi­den, der væg­ter størst, me­ner tid­li­ge­re U21- land­stræ­ner Keld Bor­ding­gaard, der stod i spid­sen for Dan­mark ved EM­slut­run­den på hjem­me­ba­ne i 2011.

» Det før­ste mål er kom­me af sted med en sejr uden ska­der. Og in­gen af tin­ge­ne lyk­kes. Al­li­ge­vel sid­der man til­ba­ge med for­nem­mel­sen af, at det her kan bli­ve rig­tig godt. Der er så man­ge spil­le­re, der sky­der bry­stet frem. Så me­get in­di­vi­du­elt kva­li­tet har vi al­drig kun­net kry­dre et U21- lands­hold med. Det er i hvert fald man­ge år si­den. «

Mod Sve­ri­ge var Dan­mark end­da uden pro­fi ler som Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, An­dreas Christensen Vik­tor Fischer og Jan­nik Vestergaard, der er med A- lands­hol­det.

Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen fra Ran­ders greb chan­cen med to mål i gårs­da­gens test­kamp mod Sve­ri­ge og ban­ker nu på til en start­plads ved U21- EM i næ­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.