’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Wass

Jeg har en dyg­tig agent, der ar­bej­der hårdt på at få no­get til at ske

Det er mest sand­syn­ligt, det en­der med et skif­te til en af de tre først­nævn­te liga­er, da de en­gel­ske klub­ber som re­gel først hand­ler i au­gust. Stør­ste­par­ten af Eu­ro­pa er hur­ti­ge­re ude og hand­ler i lø­bet af de næ­ste tre- fi­re uger, hvor eng­læn­der­ne først våg­ner op ef­ter som­mer­fe­ri­en.

Mud­der­kast­ning

Da­ni­el Wass vil med eg­ne ord ta­ge fra Evi­an med min­det om et over­ve­jen­de po­si­tivt op­hold.

Der har væ­ret mas­ser af spil­le­tid, en po­kal­fi­na­le, mål og nye po­si­tio­ner at spil­le på, men og­så et af­slut­ten­de halvt år med mud­der­kast­ning i pres­sen mel­lem spil­ler og klub­bens le­del­se. Sid­ste som­mer da Wass ger­ne vil­le vi­de­re i kar­ri­e­ren, gik bøl­ger­ne højt.

» Jeg har en hi­sto­rie at for­tæl­le, men det er ik­ke nu, den skal ud. Det kom­mer, når jeg har fun­det en ny klub. Jeg har en dyg­tig agent, der ar­bej­der hårdt på at få no­get til at ske, « si­ger han ved et pres­se­mø­de i lands­holds­lej­ren i Hels­in­gør.

Da­ni­el Wass har ud­vik­let sig fra at væ­re of­fen­siv ba­ck til og­så at væ­re kant­spil­ler og 10’ er og til­med et godt spark på død­bol­de, der har ka­stet en po­r­tion fris­parks­mål af sig.

» Det med fa­vo­rit­po­si­tio­ner be­ty­der ik­ke så me­get for mig. Det kom­mer an på klub­ben og dens spil­lestil, hvis nu det er en spæn­den­de klub, hvor træ­ne­ren ser mig som of­fen­siv ba­ck, er det fint. Hvis det er en klub, der spil­ler med lan­ge bol­de, og man ser mig som ven­stre ba­ck, bli­ver det ik­ke til no­get. «

Bli­ver det let­te­re for dig at kom­me væk, nu Evi­an ryk­ke­de ned?

» Det er ik­ke til at si­ge, jeg tror ik­ke på no­get, før jeg ser det på skrift, det er min er­fa­ring. « Du har el­lers væ­ret ret åben- hjer­tig og ær­lig i din tid i Evi­an. Er det af stra­te­gi­ske år­sa­ger, du hol­der lidt lav pro­fil nu?

» Jeg si­ger ba­re, at hvis jeg er for ær­lig, vil det ik­ke gav­ne mi­ne am­bi­tio­ner om at kom­me vi­de­re, det er der­for, jeg hel­le­re vil ven­te. Ba­re for en sik­ker­heds skyld. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.