EN RØD- HVID

Det er skæb­ne­ti­me i Dan­mark. Om seks da­ge er der fol­ke­tings­valg, og al­le­re­de i mor­gen spil­ler fod­bold­lands­hol­det en vig­tig kva­li­fi ka­tions­kamp mod Ser­bi­en. BT har blan­det de to sto­re be­gi­ven­he­der og le­get med tan­ken om, hvor­dan det vil­le se ud, hvis en re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Ag­ger An­dreas Bjel­land An­dreas Bjel­land Da­ni­el Wass Da­ni­el Wass Step­han Andersen Da­ni­el Wass

Kasper Sch­mei­chel vil­le væ­re god. Han kan vir­ke­lig fi nde ud af at hol­de på si­ne pen­ge. Kvist er en me­get kul­tu­rel ty pe. Han sid­der al­tid og læ­ser Po­li­ti­ken til mor­gen­ma­den.

Fotomontage: Hen­ning Bag­ger, Jens Nør­gaard Lar­sen, Li­se­lot­te Sa­broe og Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.