STENKAST I GLAS­HU­SET

De spe­ge­de spe­ku­la­tio­ner fra den ano­ny­me blog­ger ’ The Secret Pro’ om urent trav i den skyblå Asta­na- klan, der tog kvæ­ler­greb på Giro d’Ita­lia, ærg­rer Tin­koff - Saxos dan­ske sport­s­di­rek­tør, Lars Mi­cha­el­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PO­LE­MIK Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Fo­to: EPA/ cycling­tips. com. au

Man skal pas­se på med stenkast, når man selv sid­der i det, der kun­ne lig­ne et hus la­vet af li­ge de­le stål og glas.

Lars Mi­cha­el­sen ved det. Han har væ­ret med i cy­kel­spor­ten læn­ge og har set skan­da­ler­ne kom­me og gå.

Tin­koff - Saxos dan­ske sport­s­di­rek­tør var selv ak­tiv og suc­ces­fuld prof­ryt­ter, da det fran­ske su­per­hold Festi­na i 1998 blev fj er­net med vold og magt fra Tour de Fran­ce, eft er at hol­dets soig­n­eur, Vil­ly Vo­et, blev stop­pet i en bil la­stet til ran­den med slag­va­rer fra den for­bud­te apo­te­ker­hyl­de.

Ot­te år se­ne­re var Mi­cha­el­sen kol­le­ga med Ivan Bas­so på Team CSC, da det ita­li­en­ske Tour- håb blev af­slø­ret som kun­de hos den span­ske bloddo­ping­spe­ci­a­list Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes. Mi­cha­el­sen var ik­ke selv ud­ta­get til Tour de Fran­ce i kol­bøt­te­å­ret 2006 og var som så­dan kun fj ern til­sku­er til eft er­døn­nin­ger­ne af Ope­ra­cion Pu­er­to. Men po­in­ten er, at man kom­mer ik­ke igen­nem et re­la­tivt langt liv i cy­kel­spor­ten uden og­så at ha­ve væ­ret tæt på dens skyg­ge­si­der.

Ube­ha­ge­ligt

Alt det ved Lars Mi­cha­el­sen ud­mær­ket.

Der­for fi nder han det og­så ’ ube­ha­ge­ligt’, når den ano­ny­me blog­ger ’ The Secret Pro’ sen­der en gift sky af mi­stan­ke ret­tet mod Asta­na på bag­grund af årets Giro d’Ita­lia. Bag pseu­do­ny­met gem­mer sig en ryt­ter, der på sin blog på cycling­tips. com. au un­dre­de sig højlydt over Asta­nas magt­de­mon­stra­tion. For hvor­dan kun­ne seks Asta­na- ryt­te­re kø­re i top 25 i et løb, som ’ The Secret Pro’ selv be­teg­ne­de som det hår­de­ste eta­pe­løb, han hav­de del­ta­get i, selv

om de tid- li­ge­re sad læn­ge­re til­ba­ge i fel­tet på de hår­de bjer­ge­ta­per? Med iro­ni­en som sit vå­ben an­ty­de­de han brug af for­bud­te mid­ler uden di­rek­te at ty til be­skyld­nin­ger om do­ping.

» Det har al­tid væ­ret så­dan, når no­gen kø­rer stær­ke­re end an­dre. Og hvis der ik­ke er hold i det, er det synd, « slår Mi­cha­el­sen fast.

» De tør­re fa­cts for­tæl­ler, at Asta­na- ryt­ter­ne fi k de­res eta­pe­sej­re, og at det var det, de kun­ne få ud af det, for­di Con­ta­dor var den stær­ke­ste over­ord­net. De har så seks mand in­den for top 25, og det be­kræft er og­så det bil­le­de, vi al­le så un­der­vejs i lø­bet, nem­lig at der var et over­tal af Asta­na- ryt­te­re i front­li­ni­en, « er­ken­der Lars Mi­cha­el­sen.

Van­vids­stig­nin­gen

Mest mar­kant var Asta­nas do­mi­nans for­ment­lig på nøg­le­e­ta­pen over van­vids­stig­nin- gen Col de Fi­ne­stre på lø­bets næst­sid­ste dag, hvor det ka­sak­hi­ske mand­skab ud­gjor­de halv­de­len af de re­ste­ren­de 11- 12 front­fi gu­rer.

» Jeg vil ik­ke pe­ge fi ngre på dem af den grund, men det er ba­re en nøg­tern kon­sta­te­ring, « si­ger Mi­cha­el­sen til BT og for­kla­rer, at Tin­koff - Saxo i no­gen grad cyk­le­de ini­ti­a­ti­vet over i ho­ved­fj en­dens lejr.

» Asta­na kom i no­gen grad til at lukre­re på det ar­bej­de, vi lag­de på 4/ 5 af løbs­di­stan­cer­ne. Der blev truk­ket sto­re veks­ler på vo­res folk. Al­ber­to Con­ta­dor vil­le ger­ne kon­trol­le­re lø­bet på den må­de, og det var af­gø­ren­de for, at Asta­na i den sid­ste uge hav­de langt me­re over­skud at by­de ind med. Men der er hel­ler in­gen tvivl om, at hol­det var godt for­be­redt, og at man kom for at vin­de. «

Over­fl od

Med fem eta­pe­sej­re og to ryt­te­re på sej­r­spo­di­et i Mila­no hav­de Asta­na suc­ces til over­fl od i Giro d’Ita­lia. Mest over­ra­sken­de var det for­ment­lig at se den ba­ski­ske su­per­k­la­trer Mi­kel Lan­da få sig et gen­nem­brud eft er al­drig at ha­ve væ­ret bed­re pla­ce­ret end en 28. plads i et stort eta­pe

løb.

» Man kan kun hå­be, han har væ­ret en stjer­ne i svøb. Og så må hi­sto­ri­en gi­ve os et svar på, hvor god en ryt­ter Mi­kel Lan­da er i et læn­ge­re per­spek­tiv, « ly­der det fra Lars Mi­cha­el­sen, der ser frem til at se Al­ber­to Con­ta­dor for­sø­ge at skri­ve hi­sto­rie ved at vin­de bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce som før­ste ryt­ter i det­te årtu­sin­de.

» For mig at se hand­ler det lidt om ma­te­ma­tik. Hvis man bry­der Giro d’Ita­lia op i tre ’ blok­ke’, slap han nemt igen­nem de før­ste fem eta­per. Han kom­mer så desvær­re i pro­ble­mer eft er sin skul­der­ska­de og yder­li­ge­re et styrt med tidstab eft er­føl­gen­de, men så skal vi el­lers helt frem til sid­ste uge, in­den Al­ber­to igen må til at gra­ve dybt. «

» Det vil væ­re for­kert at si­ge, Con­ta­dor har spa­ret sig. Men jeg tror, han den­ne gang har lagt sin for­be­re­del­se bed­re an på en Giro- Tour double end tid­li­ge­re. Det må bri­ste el­ler bæ­re, men når han har od­ds imod sig, træ­der hans ka­rak­ter og men­tale styr­ke i kraft . Han vil be­vi­se, at folk ta­ger fejl, når folk på­står, det ik­ke kan la­de sig gø­re, « me­ner Mi­cha­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.