Hvem er ’ The Secret Pro’?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det ved vi om ’ The Secret Pro’

Der er gjort Hvor­for hem­me­lig­heds­kræm­me­ri­et? Det var den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an, der for en hånd­fuld år si­den gav bol­den op med med The Secret Foot­bal­ler. Bo­gen med in­si­der­hi­sto­ri­er fra træ­nings­ba­ne, spil­lertun­nel­ler, om­klæd­nings­rum og mand­skabs­bus­sen var en stor suc­ces. For­ment­lig for­di langt ho­ved­par­ten af al kom­mu­ni­ka­tion i spor­tens ver­den er sty­ret, form­støbt og fyldt til ran­den med for­ud­si­ge­li­ge fra­ser. Ved at sik­re ano­ny­mi­tet kom­mer der en me­re rå og us­min­ket sand­hed for da­gen. El­ler ba­re nog­le go­de anek­do­ter, om ik­ke an­det. Hvem kan det væ­re? Nav­ne som Greg Hen­der­son, Adam Han­sen, He­in­rich Häus­sler, Si­mon Clar­ke el­ler Brett Lan­ca­ster er på målski­ven. Men fæ­no­me­net The Secret Pro kan sag­tens væ­re en sam­men­skriv­ning af stem­mer som oven­stå­en­de. Det er ik­ke den ano­ny­me ryt­ter selv, der fø­rer pen­nen, har man slå­et fast på cycling­tips. com. au. Var mu­lig del­ta­ger i Tyr­ki­et Rundt 2013 Ha en n kø Gr rte an d m To in ur ds i t 20

12 Gen­nem­før­te Tour de Fran­ce 2013 da ha Kø n re ha ha r

n nd r æ

kr pp ko lin

g iti e nt af se på ra re kt ry t Ga

tt r ud er ho m lø e ld in b ve et

, d s be - Han kø­rer på et hold, der kø­rer med elek­tro­nisk Shi­ma­no Di2 ge­ar­grup­pe Har en vis ten­dens til at hol­de et sær­ligt vå­gent øje med au­stral­ske ryt­te­re

og vil­le pro­teste­re Kø­rer ik­ke for Team Sky

med mod Ri­chie P or­tes sær­be­hand­ling egen au­to­cam­per Kør­te for­ment­lig Tour of Bei­jing 2013, da Tin­koff- Saxos au­stral­ske ve­te­ran Mi­cha­el Ro­gers te­ste­de po­si­tiv for clen­bu­te­rol ef­ter at ha­ve spist foru­re­net mad.

of ur To på e t rt lig 15 kø tid 20 n an ne n Ha m

so O æ s l vi og n

i – be 15 ne

s l 20 si na yg ia e ta pr al tt As It s æ r ne d’ e te m ro er ef

o Gi b dk

m lø ul rt e ig t tf Kø dr de ag

al m Delt­og i de ca­na­di­ske Wor­ld Tour- løb i 2013 Kør­te in­gen ga­de­løb ef­ter Tour de Fran­ce 2013 Le­ver i et for­hold med en kvin­de, han re­fe­rer til som ’ fru­en’. Har kørt Vu­el­ta Es­paña før 2013 Han kør­te Tour Down Un­der i 2013 Bry­der sig ik­ke om eks- do­pe­re, der får lov at le­de cy­kel­hold Han var ude i ok­to­ber 2012 Han har ik­ke stjer­ne­sta­tus

, men er en af fel­tets ar­bejds­mænd Han kør­te Am­stel Gold Ra­ce 2013 Han kø­rer på et hold, der kø­rer med elek­tro­nisk Shi­ma­no Di2 ge­ar­grup­pe Han har en gang kørt med Co­le hjul, og det var rin­ge Han bor på den nord­li­ge halv­kug­le Han bry­der sig ik­ke om Mi­chel Scar­po­ni, Ca­del Evans el­ler Na­cer Bouhan­ni

fle­re for­søg på at iden­ti­fi­ce­re den ano­ny­me blog­ger, der i sin ny­e­ste blog på cycling­tips. com. au åbent spe­ku­le­rer i Asta­nas over­men­ne­ske­li­ge styr­ke og Giro d’Ita­lia- do­mi­nans. BT har sam­let brik­ker i mosaik­ken, men The Secret Pro kan sag­tens væ­re en kon­struk­tion, hvor fle­re ryt­ter­stem­mer fø­jes sam­men i en og sam­me tekst, så per­so­nen bag bli­ver svæ­re­re at ind­kred­se.

Iføl­ge sin Twit­ter pro­fil har The Secret Pro ’ en ry­grad la­vet af kul­fi­ber, han er ud­sty­ret med ben af rus­si­ske trak­tor­fjed­re, og hans hjer­te kø­rer på en pum­pe fra den hol­land­ske Schel­de ka­nal’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.