Ni­ba­lis ned­t­ur

Cy­kel­kom­men­ta­tor nedt­o­ner Vin­cen­zo Ni­ba­lis tidstab på hård bjer­ge­ta­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SVAG­HEDS­TEGN Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk

Sid­ste år vandt Vin­cen­zo Ni­ba­li Tour de Fran­ce, da for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne Chris Froo­me og Al­ber­to Con­ta­dor beg­ge blev ramt af styrt og for­lod det fran­ske løb i uti­de. Men hvis gårs­da­gens eta­pe i Cri­te­ri­um du Dauphiné er en re­el in­di­ka­tion på Ni­ba­lis form, får ita­li­e­ne­ren svært ved at gen­ta­ge sej­ren i år.

På fem­te eta­pe af det fran­ske eta­pe­løb kom Ni­ba­li i uven­tet sto­re pro­ble­mer, da det fran­ske stor­ta­lent Ro­main Bar­det tog en flot sejr ef­ter 161 ki­lo­me­ters kør­sel fra Dig­ne- LesBains til Pra Loup.

Dauphiné er tra­di­tio­nelt en af de sid­ste sto­re styr­ke­prø­ver, hvor Tour­fa­vo­rit­ter­ne te­ster for­men og hin­an­den af. Og mens en­gel­ske Chris Froo­me vi­ste, at han er på ret­te vej, da Dauphiné ram­te bjer­ge­ne, har Ni­ba­li et styk­ke vej end­nu.

Det får dog ik­ke Thomas Bay, cy­kel­sport­skom­men­ta­tor på Eu­ro- sport, til at fryg­te for Tour- vin­de­rens form.

» Ni­ba­li kø­rer præ­cis ef­ter sam­me op­skrift, som han gjor­de sid­ste år. Der kør­te han og­så Dauphiné uden at væ­re på 100 pro­cent. Men han var i den grad klar til Tour de Fran­ce. På gårs­da­gens eta­pe slog han nær­mest de­mon­stra­tivt ud, da han måt­te slip­pe, og der er in­gen tvivl om, at han ik­ke kør­te sig op i det rø­de felt, « på­pe­ger Thomas Bay og til­fø­jer:

» Når vi kig­ger til­ba­ge til sid­ste år, var Ni­ba­lis form uhyg­ge­ligt godt ti­met. Jeg tror, at han og hans træ­ner har fun­det op­skrif­ten. Jeg er sik­ker på, at han nok skal væ­re der til Tou­ren. «

Sød mu­sik for Froo­me

Det var da og­så først på den sid­ste af gårs­da­gens stig­nin­ger, at Ni­ba­li – sam­men med Alejan­dro Val­ver­de ( Mo­vistar) – blev sat af de an­dre fa­vo­rit­ter, der jag­te­de den før­en­de Bar­det, der var stuk­ket på ned­kørs­len fra Col d’Al­los.

Her­ef­ter sat­te Chris Froo­me det af­gø­ren­de stød ind, og det var kun Tejay van Gar­de­ren og Be­nat Intxausti, som kun­ne føl­ge eng­læn­de­ren. Ame­ri­ka­ne­ren hav­de end­da over­skud til at kø­re fra Froo­me på de sid­ste 50 me­ter.

Selv om Froo­me ik­ke for­må­e­de at hen­te Bar­det og kø­re for eta­pe­sej­ren, var Tour- vin­de­ren fra 2013 godt til­freds, da han pas­se­re­de mål­stre­gen.

» Det er for tid­ligt at si­ge no­get om Tour de Fran­ce. Be­ne­ne fø­les godt, og jeg er glad for at væ­re med frem­me, men det var mu­sik for mi­ne ører, da jeg over ra­dio­en hør­te, at kon­kur­ren­ter som Val­ver­de og Ni­ba­li var væk. Tou­ren er sta­dig langt væk, og vi er sta­dig fo­ku­se­re­de her, for det er i sig selv et vig­tigt løb, « fastslog Froo­me ef­ter eta­pen.

Bar­det vandt eta­pen 36 se­kun­der for­an van Gar­de­ren og Froo­me yder­li­ge­re fi­re se­kun­der ef­ter på tred­je­plad­sen, men da­gens helt sto­re skuf­fel­se var Ni­ba­li, der kom ind et mi­nut og 59 se­kun­der ef­ter den fran­ske eta­pe­vin­der.

Tejay van Gar­de­ren er ny mand i fø­rer­trøj­en, 17 se­kun­der for­an Intxausti, mens Bar­det ryk­ke­de op på tred­je­plad­sen. Chris Froo­me er num­mer fem, 41 se­kun­der ef­ter van Gar­de­ren, mens Ni­ba­li er ne­de på 13. plad­sen, et mi­nut og 33 se­kun­der fra fø­rer­trøj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.