DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM- SLUT­RUN­DE KVIN­DER, KLOK­KEN 23: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Gen­nem 16 da­ge skal 65 dan­ske at­le­ter kæm­pe om hæ­der og ære i 19 for­skel­li­ge idræts­gre­ne. Eu­ro­pe­an Ga­mes er en pen­dant al­le­re­de ek­si­ste­ren­de idræts­be­gi­ven­he­der som Asi­an Ga­mes og de Pan- ame­ri­kan­ske le­ge og bli­ver der­med det eu­ro­pæ­i­ske OL.

Den of­fi ci­el­le dan­ske mål­sæt­ning fra Dan­marks Idræts­for­bund ly­der på fem me­dal­jer. Men Dan­ske Spil er på for­hånd me­re op­ti­mi­sti­ske på de dan­ske at­le­ters veg­ne.

Så­le­des gi­ver man blot od­ds 2,25 på, at Dan­mark lan­der på mel­lem fem og syv me­dal­jer, mens 2,75 på mel­lem ot­te og 10 me­dal­jer alt­så på in­gen må­de bli­ver be­trag­tet som us­and­syn­ligt.

» Vi tror, at Dan­mark kom­mer hjem med mindst fem me­dal­jer og bli­ver ik­ke over­ra­sket, hvis det bli­ver til ot­te el­ler fl ere me­dal­jer, « si­ger od­ds­sæt­ter Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.