Rev­ser sit par­ti

Den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings- kan­di­dat Mads Hol­ger be­skyl­der K for mi­s­in­for­ma­tion

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk tnk@ bt. dk

KRI­TIK

Thomas Nør­mark Krog Den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger an­kla­ger nu sit eget par­ti for fejl­rå­d­giv­ning op til val­get, for­di han al­li­ge­vel ik­ke må hed­de Mads Hol­ger på stem­me­sed­len.

Den 37- åri­ge de­bat­tør og for­fat­ter, der er op­stil­let i Hvi­d­ov­re- og Bal­lerup- kred­sen for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, ret­ter i dag en skarp kri­tik mod sit eget par­ti, Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, som li­ge nu lig­ger på om­kring 3,4 pro­cent iføl­ge Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter.

På den stem­me­sed­del, som dan­sker­ne får præ­sen­te­ret i valg­bok­sen på tors­dag, står der nem­lig ik­ke Mads Hol­ger, når man kig­ger un­der li­ste C, men der­i­mod Mads Hol­ger Nor­gaard.

Navn eft er mor­far

» Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti op­for­dre­de mig til of­fi ci­elt at op­stil­le un­der nav­net Mads Hol­ger, for­di det er dis­se nav­ne, som væl­ger­ne ken­der mig un­der.

Jeg har al­drig lagt skjul på, at bæ­re det ful­de navn Mads Hol­ger Nor­gaard Mad­sen eft er min kæ­re mor­far, der var fri­heds­kæm­per, men nu er det ba­re så­dan, at de fl este ken­der mig som Mads Hol­ger ale­ne, « skri­ver Mads Hol­ger til BT.

Al­le­re­de på et mø­de 21. ok­to­ber for­hør­te den 37- åri­ge de­bat­tør sit par­ti om, hvor­vidt han kun­ne hed­de Mads Hol­ger på stem­me­sed­len. Det blev han for­sik­ret om, at han kun­ne. Det be­kræft er for­man­den for væl­ger­for­e­nin­gen i Bal­lerup- kred­sen Lars Hjelmq­vist over for BT.

To for­nav­ne for­budt

Men i sid­ste uge fi k Mads Hol­ger en mel­ding om, at han al­li­ge­vel ik­ke kun­ne hed­de Mads Hol­ger. Iføl­ge reg­ler­ne må man nem­lig ik­ke hed­de to for­nav­ne på stem­me­sed­len. I så fald skul­le han ha­ve æn­dret Hol­ger til et mel­lem­navn. Men den in­for­ma­tion fi k Mads Hol­ger ik­ke af par­ti­et.

» Det­te fi nder jeg hver­ken de­mo­kra­tisk el­ler ri­me­ligt, og jeg fryg­ter, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti med ufi ne mid­ler for­sø­ger at på­vir­ke val­get og til­ken­de Ras­mus Jar­lov en skri­ve­bord­s­sejr, da den­ne plud­se­li­ge æn­dring på stem­me­sed­len og­så be­vir­ker, at jeg i al­le an­dre kred­se end mi­ne eg­ne fl yt­tes en plads ned ad li­sten og så­le­des un­der Ras­mus Jar­lov, « for­kla­rer Mads Hol­ger.

Den 38- åri­ge Ras­mus Jar­lov er den par­ti­fæl­le, Mads Hol­ger skal i hård kamp mod om et man­dat i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds. Og med Nor­gaard som eft er­navn, tvin­ges Mads Hol­ger ak­ku­rat li­ge un­der Ras­mus Jar­lov. ( al­fa­be­tisk ræk­ke­føl­ge, red.)

Valg­pla­ka­ter for 100.000 kr.

» Min kri­tik an­går ale­ne det for­hold, at man be­vidst el­ler ube­vidst har fejl­in­for­me­ret mig om det­te, hvor­ved man bl. a. har gi­vet an­led­ning til, at jeg af eg­ne mid­ler har be­ko­stet valg­pla­ka­ter og an­det ma­te­ri­a­le for ca. 100.000 kr., « me­ner Mads Hol­ger.

Kun­ne du ik­ke selv ha­ve un­der­søgt, hvad der er til­ladt at hed­de på en stem­me­sed­del?

» Det er så­dan i Dan­mark, at det er par­ti­et, som for­melt op­stil­ler kan­di­da­ter. Når par­ti­et for­tæl­ler mig, at par­ti­et øn­sker at op­stil­le mig som Mads Hol­ger, så føl­ger jeg selv­føl­ge­lig den an­be­fa­ling og har til­tro til, at par­ti­et har styr på sa­ger­ne. «

Den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger er for­tør­net over, at han ik­ke kan hed­de Mads Hol­ger på stem­me­sed­len, som han gør på si­ne valg­pla­ka­ter. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.