Vi skal hol­de loven

BT - - NYHEDER -

SVAR

» Jeg kan ik­ke gen­ken­de, at han skul­le væ­re dår­ligt be­hand­let. «

Kit Clau­di, næst­for­mand i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds for De Kon­ser­va­ti­ve, for­står ik­ke kri­tik­ken fra Mads Hol­ger.

Hun har an­sva­ret for sam­ar­bej­det mel­lem kan­di­da­ter­ne i stor­kred­sen og sam­spil­let med par­tiets ho­ved­kon­tor.

» Han send­te en mail til mig i be­gyn­del­sen af april, hvor han bad om en ga­ran­ti for, at han kun­ne stil­le op un­der nav­net Mads Hol­ger. Jeg sva­re­de blandt an­det med et link til ret­s­in­for­ma­tion med den gæl­den­de lov­giv­ning. Den kræ­ver, at man stil­ler op med et mel­lem- el­ler eft er­navn, der er op­ført i Fol­ke­re­gi­ste­ret. Så kun­ne han tjek­ke, hvor­dan ’ Hol­ger’ var re­gi­stre­ret. Men jeg fi k ik­ke no­gen re­spons, « si­ger Kit Clau­di.

Hun for­står dog godt, at Mads Hol­ger ærg­rer sig.

» Jeg kan godt for­stå hans fru­stra­tion, og det er smad­der­synd for ham. Men vi kan ik­ke dis­pen­se­re fra loven. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.