Vent ik­ke på Chri­sti­ans­borg, Naks­kov

ME­NER

BT - - DEBAT -

Smag på or­det ud­kants­dan­mark. En nedladende be­teg­nel­se, der alt an­det end sti­mu­le­rer kø­be­lyst og iværk­sæt­ter­trang i de min­dre by­er og lan­d­om­rå­der. FAK­TUM ER DOG at Dan­mark er split­tet i to de­le. I Kø­ben­havn har ejer­lej­lig­he­der al­drig væ­ret så dy­re som nu. Sam­ti­dig brem­ser ban­ker og kre­dit­for­e­nin­ger hus­hand­ler i yder­om­rå­der­ne af ren frygt for at mi­ste ud­lå­net. PROVIN­SENS BOR­GE­RE SKAL ik­ke for­ven­te hjælp fra Chri­sti­ans­borg. Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) har især brugt valg­kam­pen på at pra­le af, hvor­dan hun har få­et Dan­mark ud på den an­den si­de af kri­sen. Men sta­ti­stik­ken vi­ser, at tre ud af fi re nye job er skabt en­ten i ho­ved­sta­den el­ler i Aar­hus. Ven­stres for­mand Lars Løk­ke præ­sen­te­re­de i går ud­spil­let ’ Fle­re dan­ske job – I he­le Dan­mark’, der kort sagt hand­ler om at lem­pe er­hvervs­li­vets af­gift er. Men la­ve­re skat vil næp­pe gø­re, at virk­som­he­der i stor stil vil fl yt­te væk fra de sto­re by­er, hvor den kva­li­fi ce­re­de ar­bejds­kraft resi­de­rer.

Alt ty­der på, at bor­ge­re, virk­som­hed­s­e­je­re og lo­kal­po­li­ti­ke­re i yder­om­rå­der­ne må ta­ge an­sva­ret for at ven­de fr­afl yt­ning og stag­na­tion til vækst og ud­vik­ling. MEN HEL­DIG­VIS FIN­DES suc­ces­hi­sto­ri­er­ne. For to år si­den var 33 hu­se til salg i lands­by­en Hor­be­lev på Fal­ster, mens det tal nu er fal­det til ti. En for­e­ning af lo­ka­le kræft er har tur­det in­ve­ste­re i den for længst luk­ke­de lands­by­sko­le, hvor der nu er op­ret­tet alt fra mo­tions- og bør­ne­klub til kunst og ama­tør­te­a­ter til glæ­de for de 600 bor­ge­re. Med mod, vil­je og lo­kalt sam­men­hold kan ’ På rø­ven i Naks­kov’ alt­så for­vand­les til en suc­ces­hi­sto­rie. DET NYT­TER I hvert fald ik­ke at sid­de på hæn­der­ne og ven­te på hjælp fra Chri­sti­ans­borg. tnk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.