HVEM BLI­VER VI TRÆT­TE AF FØRST

Der Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

We­e­ken­den står i Fol­ke­mø­de­ts tegn, Fol­ke­mø­det har fl ere gan­ge budt på nog­le halv­tam­me ta­ler fra par­ti­le­der­ne, hvor de har la­vet en sam­men­skriv­ning af al­le­re­de afh old­te ta­ler. Det gør de ik­ke den­ne gang. Når he­le det po­li­ti­ske par­nas er til­ba­ge fra solskin­sø­en søn­dag, ind­le­des en hæs­blæ­sen­de fi re- da­ges slut­spurt.

Hvad ven­ter der os nu? Det skal bli­ve in­ter­es­sant at se, om den må­ne­der lan­ge op­takt til val­get bli­ver ud­slags­gi­ven­de - el­ler om det bli­ver den bed­ste slut­spurt. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har få­et det mak­si­ma­le ud af op­tak­ten til val­get, men Ven­stre har i de se­ne­ste valg­kam­pe for­fi net kun­sten at sæt­te alt ind i slut­spur­ten. Jeg for­ven­ter en V- off en­siv.

Hvad lig­ger der i skuff en? Al­le par­ti­er har en wow- an­non­ce, et vildt bud­skab el­ler an­dre over­ra­skel­ser lig­gen­de i skuff en, som de træk­ker op, hvis de vur­de­rer, at der er be­hov det. Det er den slags værk­tø­jer, som man tø­ver med at bru­ge, for­di man først ved bag­eft er, om de ram­te mod­stan­de­ren el­ler egen fod. S har sik­kert en per­fi d kampag­ne i skuff en, ret­tet mod Lars Løk­ke Ras­mus­sens per­son. Li­ge­som V sik­kert har en stor løft ebrud­skampag­ne i skuff en. Om de bru­ger dem, vil først bli­ve af­gjort i sid­ste øje­blik. Den ty­pe off en­si­ver ta­ger ty­pisk om­kring tre da­ge for at ’ sæt­te sig’. Der­for ken­der man oft e først eff ek­ten på sel­ve valg­da­gen. Og tro nu ik­ke, at det kun er S og V, der har den slags i skuff en. Det har de fl este par­ti­er. Og bå­de De Kon­ser­va­ti­ve og De Ra­di­ka­le er - at døm­me eft er me­nings­må­lin­ger­ne - i en po­si­tion, hvor man kun­ne bli­ve fri­stet til at ta­ge en chan­ce.

Hvem ad­va­rer mod hvem? testig­nin­ger og ud­læn­din­gepo­li­tik. Nog­le kun­ne må­ske og­så se en for­del i at min­de tviv­le­re om, at en stem­me på rød blok er en stem­me på Al­ter­na­ti­vet.

Hvem mi­ster is i ma­ven? Det er og­så en klas­si­ker i slut­spur­ten, at en top­fi gur i et af de sto­re par­ti­er mi­ster isen i ma­ven og kom­mer med en uko­or­di­ne­ret po­li­tisk mel­ding. Svend Auken har gjort det fl ere gan­ge, men det har Chri­sti­an Mej­da­hl ( V) f. eks. og­så. Få da­ge før val­get i 2005 sag­de han, at eft er­løn­nen skul­le af­skaff es. Det var alt an­det end en øn­ske­mel­ding for Anders Fogh Ras­mus­sen. Den­ne gang har vi og­så et Dansk Fol­ke­par­ti, der blan­der sig i kam­pen om at bli­ve næst­stør­ste par­ti. De har kørt en me­get af­dæm­pet valg­kamp, men hvem ved, hvad de fi nder på de sid­ste da­ge.

Hvem bli­ver vi træt­te af først? Væl­ger­ne når et mæt­nings­punkt med al­le po­li­ti­ke­re, men især topkan­di­da­ter­ne, som vi bli­ver tæp­pe­bom­bet med i valg­kam­pen. Tænk blot på de sid­ste år med Nyrup, hvor man­ge væl­ge­re næ­sten ik­ke kun­ne hol­de ud at hø­re på ham læn­ge­re. Det hand­le­de ik­ke om, hvad han sag­de, men om den må­de han fi k sagt ting på. Det var me­lo­di­en i hans ord, der skar i ører­ne eft er så man­ge år. Der fi ndes utvivl­s­omt væl­ge­re, der al­le­re­de har det så­dan med Thor­ning eft er en valg­kamp, hvor hun har væ­ret så off en­siv, at det har græn­set til nedladende - og nog­le gan­ge væ­ret det. Og nu vi er ved Nyrup, nog­le gan­ge kan Løk­kes hang til kom­pli­ce­re­de sam­men­hæn­ge, de­tal­jer og lidt knud­re­de tal­for­kla­rin­ger fak­tisk og­så min­de om Nyrup, som man om­tal­te som uld- i- mund.

Hvad bli­ver af­gø­ren­de? Dan­sker­ne har det med at gen­væl­ge den til en­hver tid sid­den­de re­ge­ring, hvis de grund­læg­gen­de me­ner, at det går me­get godt i Dan­mark. Spørgs­må­let bli­ver der­for, om ’ det Dan­mark du ken­der’ er godt nok?

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.