Hvem kla­re­de sig bedst i tors­da­gens tv- du­el mel­lem Thor­ning og Løk­ke?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.10 LØK­KE VIL PRIVATISERE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.21 STEM­MER MED HJER­TET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.28 HEL­LE SOM EN SKOLEPIGE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.51

Løk­ke

Pia Hag­barth Da­hlin

Hanne Øster­gaard

Anja Skak

Vi­be­ke Askov Ros­sil

Thor­ning

5.163 stem­mer på bt. dk

LØK­KE EN KLAR VIN­DER Jeg er fuld­stæn­dig ue­nig med BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Se­erup. Løk­ke var en klar vin­der. Hel­le var en klar vin­der. Tør dan­sker­ne over­la­de nøg­len til sta­tens fi nan­ser til Lars Løk­ke? Hvor læn­ge vil pen­ge­ne ræk­ke, når først pen­ge­ne er lagt i de mest velstil­le­de bor­ge­res lom­mer, og de mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber slip­per helt fri for at be­ta­le skat? Hvem skal så be­ta­le for de ting, vi som dan­ske­re ta­ger for gi­vet? Er dan­sker­ne klar til to­tal pri­va­ti­se­ring? Selv­be­talt fe­rie, læ­ge­be­søg, vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, vej­af­gift er, stør­re ulig­hed i sam­fun­det osv.? Øn­sker dan­sker­ne det? Det er jo ik­ke svært – de, der stem­mer på Hel­le, sy­nes, hun var bedst og omvendt. Vel egent­lig me­get na­tur­ligt. Løk­ke tab­te ho­ve­d­et og blev hid­sig nog­le gan­ge, det klæ­der in­gen – det øje, der vend­te ud mod os se­e­re, var godt nok røds­prængt og vredt. Jeg sy­nes op­rig­tigt, at Hel­le er mest sym­pa­tisk og godt in­de i tin­ge­ne – mit hjer­te har talt. Hel­le er gan­ske en­kelt ik­ke til at hol­de ud. Hun min­der mig om sko­le­ti­dens pi­ger, der før­te sig frem uden at si­ge no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.