’’

BT - - DEBAT -

Det er en klas­si­ker i slut­nin­gen af valg­kam­pe, at ét par­ti ad­va­rer mod at stem­me på et an­det par­ti. El­ler min­der om, hvem der væl­ter op af grøft en, når man først er stop­pet for den smuk­ke blaff er. Ved sid­ste valg sag­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne f. eks., at en stem­me på Løk­ke var en stem­me på Pia Kjær­s­gaard. Den­ne gang har de al­le­re­de sagt, at en stem­me på Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl er en stem­me på Løk­ke. Ven­stre har og­så i tid­li­ge­re valg­kam­pe ad­va­ret mod at stem­me på De Ra­di­ka­le, da man så vil­le få f. eks. Lyk­ke­toft , da han var S- for­mand. Den­ne gang kun­ne blå blok godt se en stra­te­gisk for­del i at si­ge, at en stem­me på Thor­ning er en stem­me på Mor­ten Øster­gaards bo­ligskat-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.