Jeg blev ramt

Erik Damgaard blev mil­li­ar­dær på it, tab­te stort set alt og for­sø­ger nu at kom­me til­ba­ge fra en yd­myg le­je- lej­lig­hed

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

NED­T­UR

Si­de om si­de med sin sol­bru­ne og barm­fa­gre kæ­re­ste An­ni Føns­by, nu An­ni Brinch, kun­ne han ny­de ud­sig­ten over det gli­tren­de Øre­sund fra Dan­marks på det tids­punkt su­verænt dy­re­ste og me­re end 500 kva­drat­me­ter sto­re palæ ’ Bel­la Vis­ta’ på den for­nem­me adres­se Ham­bros Al­lé 32 i Hel­lerup.

Han kun­ne og­så vi­se sit krid­hvi­de smil, da han i 2008 - just in­den alt be­gynd­te at ram­le - solg­te den mon­dæ­ne pragtvil­la vi­de­re til den tid- li­ge­re mester­bok­ser og for­ret­nings­mand Hans- Hen­rik Palm for 75 mio. kro­ner med en rask fortje­ne­ste på om­kring 10 mio.

Og­så selv om det på det tids­punkt blot måt­te be­trag­tes som små­pen­ge og hån­dø­rer for den i dag 54 år gam­le it- iværk­sæt­ter og aka­de­mi­in­ge­ni­ør Erik Damgaard, som i be­gyn­del­sen af 00’ er­ne sam­men med bl. a. sin bror Pre­ben Damgaard solg­te virk­som­he­den Na­vi­sion til ame­ri­kan­ske Mi­cro­soft for det svim­len­de be­løb 11 mil­li­ar­der kro­ner.

I dag - en ben­hård fi­nanskri­se og et me­re end storm­fyldt og me­di­e­eks­po­ne­ret for­hold, æg­te­skab med og skils­mis­se fra den tid­li­ge­re Play­boy- mo­del og ruf­fe­ri­døm­te An­ni Føns­by se­ne­re - har Erik Dam­gaards ver­den ta­get en drej­ning på en hel om­gang. Øko­no­mi­en har ramt bun­den, og han må kæm­pe sig til­ba­ge.

Fejl­slag­ne in­ve­ste­rin­ger

De langt over en mil­li­ard kro­ner, som han blev god for ef­ter sal­get af Na­vi­sion, er si­den fi­nanskri­sens ind­t­og stort set for­s­vun­det op i det blå. El­ler må­ske ret­te­re grøn­ne, idet en stor del af den enor­me selv­skab­te for­mue blev brugt på fejl­slag­ne in­ve­ste­rin­ger i vin­de­ner­gi. En ræk­ke af de

LØR­DAG 13. JU­NI 2015 sel­ska­ber, Erik Damgaard in­ve­ste­re­de i, bra­ge­de ned un­der gulv­bræd­der­ne og mi­ste­de de­res vær­di.

Det even­tyr, de to brød­re ind­led­te som en nør­det hob­by i kæl­de­ren og i 1984 før­te til fir­ma­et Damgaard Da­ta og si­den fu­sio­nen med og sal­get af Na­vi­sion, var for Erik Damgaard ble­vet til et ma­re­ridt i takt med, at egen­ka­pi­ta­ler­ne i sel­ska­ber­ne, han hav­de in­ve­ste­ret næ­sten al­le si­ne pen­ge i, for­svandt luns for luns.

Nu har han solgt den sid­ste af si­ne man­ge for­fej­l­e­de in­ve­ste­rin­ger: en tysk vind­møl­le­park.

» Det var en stor let­tel­se at sæt­te det punk­tum. Og det kan væ­re lidt svært at tæn­ke til­ba­ge på den pe­ri­o­de. Men da al­le de ting ske­te, var det som at bli­ve ramt af et stort god­stog - hvis man kan fo­re­stil­le sig, hvor­dan det må væ­re. Men så går der jo no­get tid, og så bli­ver øm­he­den i krop­pen min­dre og min­dre. I en pe­ri­o­de ærg­re­de jeg mig rig­tig, rig­tig me­get, men så be­slut­te­de jeg mig for, at det vil­le jeg ik­ke me­re. Sket er sket, og der er ik­ke så me­get at gø­re ved det, « si­ger Erik Damgaard, der ind­til fe­bru­ar har bo­et tre år i ud­lan­det, i In­di­en, Spa­ni­en og Bra­si­li­en.

Nu er han, sam­men med sin bra­si­li­an­ske ko­ne Re­na­te – det er hans tred­je æg­te­skab – til­ba­ge i Dan­mark og be­skæf­ti­ger sig på fuld tid med dét, han har ud­præ­get for­stand på: Nem­lig at ud­vik­le softwa­re.

Fra for år til­ba­ge at sid­de i

Erik Damgaard har væ­ret igen­nem den sto­re øko­no­mi­ske ned­t­ur og har tabt en for­mue på for­ret­nings­in­ve­ste­rin­ger, men han er nu på vej op igen og har nye softwa­re- pro­jek­ter i stø­be­ske­en. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.