Af et god­stog MILLIARDEVENTYRET ER SLUT

BT - - NYHEDER - AF­TA­LEN MED AN­NI

LØR­DAG 13. JU­NI 2015 Dan­marks dy­re­ste pragtvil­la, væ­re cen­trum for re­a­li­tyhungren­de tv- se­e­re af­ten ef­ter af­ten med den far­ve­ri­ge do­ku- so­ap ’ Erik og An­ni Go­es to Hol­lywood’ og ha­ve fast spal­te­plads på for­si­den af de kulør­te uge­bla­de, er det nu for længst slut med ugent­li­ge blitz­ba­de­de re­cep­tio­ner med is­af­kø­let hvid­vin, pin­demad­der og ken­dis- kind­kys.

Nu er adres­sen en yd­myg 90 kva­drat­me­ter stor 4. sals lej­e­lej­lig­hed - ejet af lil­le­bror Pre­ben Dam­gaards sel­skab - i det in­dre Kø­ben­havn, hvor­fra han i sam­ar­bej­de med an­sat­te i In­di­en, Ukrai­ne, Spa­ni­en og Dan­mark ud­vik­ler avan­ce­re­de pro­gram­mer og bl. a. byg­ger vi­de­re på børs­ro­bot­ten Stra­ti­ca­tor, der er en elek­tro­nisk plat­form for han­del med va­lu­ta og ak­tier.

» Jeg træng­te til luft­for­an- dring og til at kom­me væk fra det he­le, og der­for rej­ste jeg til ud­lan­det og har ar­bej­det der­fra. Jeg har fun­det ud af, at jeg skal hol­de mig til at la­ve mi­ne eg­ne pro­jek­ter. Jeg gi­der ik­ke me­re bru­ge tid og kræf­ter på an­dres pro­jek­ter. Jeg skal ud­vik­le mi­ne eg­ne ting, og jeg har an­sat folk, der ar­bej­der for mig, « si­ger Erik Damgaard. Brænd­te nal­ler­ne Ef­ter han i dén grad har brændt nal­ler­ne, og for­mu­en er tabt, er han nå­et til den kon­klu­sion, at han har det bedst med sit eget fag­om­rå­de.

» Det er jo gå­et me­get godt, når jeg hol­der mig til at byg­ge softwa­re. Jeg har gå­et og tum­let med nog­le ide­er i no­gen tid, og med spæn­den­de pro- jek­ter er der be­gyndt en ny tid, hvor nye mu­lig­he­der har åb­net sig. Jeg sy­nes, der er en enorm fri­hed med den må­de, jeg gør det på nu, og det pas­ser mig rig­tig godt i dag, « si­ger Erik Damgaard, som har fle­re ting i stø­be­ske­en.

» Jeg kan ik­ke løf­te slø­ret for det end­nu. Men jeg kom­mer med no­get nyt til ef­ter­å­ret. «

Lars Lin­de­vall Han­sen

Erik Dam­gaards øko­no­mi har ta­get en mindst li­ge så stor rut­sje­ba­ne­tur som hans per­son­li­ge, kulør­te til­væ­rel­se. Den op­byg­ge­de mil­li­ard­for­mue væl­te­de som et kort­hus, da fi­nanskri­sen ram­te ham hårdt i 2008, og nu er nog­le af de sid­ste mil­li­o­ner tabt ef­ter en ka­ta­stro­fe- in­ve­ste­ring i den ty­ske vind­møl­le­park Fwe Wind­park Zöl­kow.

Virk­som­he­den er for ny­lig ble­vet solgt med et tab på 56 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver Bør­sen.

Og det kan ses på bund­linj­en i Erik Dam­gaards sel­skab Ed Equi­ty Part­ner, hvor egen­ka­pi­ta­len er fal­det fra knap 45 til 6 mil­li­o­ner kro­ner.

For­ret­nings­man­dens nye sats­ning er it- sel­ska­bet New On­li­ne Systems, hvor han har ud­vik­let han­dels­plat­for­men Stra­ti­ca­tor. Men sel­ska­bet ka­ster ik­ke pen­ge af sig. Sid­ste år hav­de virk­som­he­den en ne­ga­tiv egen­ka­pi­tal på 1,8 mil­li­on kro­ner og et net­to­re­sul­tat på mi­nus 8.000 kro­ner.

He­le er­hvervs- even­ty­ret tog fart i be­gyn­del­sen af 00’ er­ne, hvor softwa­re- ud­vik­le­ren Erik Damgaard solg­te øko­no­mi­sty­rings­pro­gram­met Na­vi­sion til Mi­cro­soft for svim­len­de 11 mil­li­ar­der kro­ner.

Pro­gram­met hav­de han ud­vik­let sam­men med sin bror, Pre­ben Damgaard, der var med til at stif­te fir­ma­et Damgaard Da­ta, som se­ne­re blev sam­men­lagt med Na­vi­sion.

Som me­de­jer af sel­ska­bet tjen­te Erik Damgaard så­le­des fle­re mil­li­ar­der kro­ner på sal­get til Mi­cro­soft.

Den gi­gan­ti­ske for­mue ki­ck­star­te­de en om­fat­ten­de in­ve­ste­rings- bøl­ge i de ef­ter­føl­gen­de år, hvor Damgaard skød mil­li­o­ner i alt fra ho­tel­ler, ejendomme og grun­de til te­le­sel­ska­ber og vind­møl­ler.

Erik Damgaard har

i man­ge år væ­ret en del af in­ve­ste­rings- fæl­les­ska­bet ’ Mil­li­ar­dær­klub­ben’, sam­men med Pe­ter For­chham­mer, Al­do Pe­ter­sen, Ole Abild­gaard og Mark Szi­get­hy.

Bir­git­te Er­hardt­sen, der er for­fat­ter og er­hvervsjour­na­list på Ber­ling­s­ke, har skre­vet bo­gen ’ Rig­dom­mens pris’, som teg­ner et po­rtræt af Erik Damgaard. Hun for­tæl­ler til BT, at det var barn­doms­ven­nen Al­do Pe­ter­sen, som in­tro­du­ce­re­de Damgaard til fi­nans­ver­de­nen og Mil­li­ar­dær­klub­ben.

» Damgaard var ik­ke me­get for de bo­ne­de gul­ve og føl­te sig til­truk­ket af mil­jø­et af kulør­te fi­nans­folk, som man­ge i det etab­le­re­de er­hvervs­liv ik­ke vil­le le­ge med, « for­kla­rer Bir­git­te Er­hardt­sen.

Igen­nem Mil­li­ar­dær­klub­ben knyt­te­de han kon­takt til en ræk­ke ejen­doms­in­ve­sto­rer, og han pla­ce­re­de sto­re mil­li­onbe­løb i ejendomme. Der­u­d­over brug­te it- mil­li­ar­dæ­ren og­så en stor del af sin for­mue på rig­mands­ban­ken Ca­pi­n­or­dic.

Støt­te fra sin bror

I 2008 og de ef­ter­føl­gen­de år blev Erik Damgaard ramt ek­stremt hårdt af fi­nanskri­sen og de kraf­tigt fal­den­de ak­tie­kur­ser. Sam­ti­dig kol­lap­se­de en ræk­ke af Mil­li­ar­dær­klub­bens virk­som­he­der som Ca­pi­n­or­dic Bank og Eu­ro­trust, for­tæl­ler Bir­git­te Er­hardt­sen.

Den vel­ha­ven­de mand kun­ne se si­ne mil­li­ar­der smul­dre på kort tid, og det var kun på grund af øko­no­misk støt­te fra bro­de­ren, at Damgaard und­gik en per­son­lig kon­kurs.

» Nog­le si­ger, at Damgaard skul­le væ­re ble­vet ne­de i kæl­de­ren med re­fe­ren­ce til bro­de­rens og hans op­startvirk­som­hed Damgaard Da­ta, hvor han var den be­ga­ve­de pro­gram­mør. Men Erik Damgaard vil­le væ­re rig­tig for­ret­nings­mand, og med me­re end en mil­li­ard kro­ner på lommen kan man jo godt fo­re­stil­le sig, at han fik for­nem­mel­sen af at kun­ne gå på van­det. «

Erik Damgaard er far til tre børn. To fra sit før­ste æg­te­skab med Sig­ne Damgaard og et med An­ni Føns­by, nu An­ni Brinch ( her­over). Han har sav­net bør­ne­ne, mens han har op­holdt sig i ud­lan­det si­den 2012. » Det er dej­ligt at kun­ne væ­re sam­men med dem jævn­ligt igen. Jeg har få­et en god ord­ning med An­ni, så jeg har Vi­cto­ria ind imel­lem. Det er jeg glad for. Det er en ord­ning, An­ni og jeg selv har fun­det frem til, og det går fint, « si­ger han. An­ni Brinch øn­sker over for BT ik­ke at kom­men­te­re for­hol­det til sin eks­mand, som hun tid­li­ge­re har for­talt næg­te­de at be­ta­le må­ned­ligt bør­ne­bi­drag for de­res fæl­les barn ef­ter skil­mis­sen. Fo­to: Uf­fe Weng I den­ne pragtvil­la på Ham­bros Al­lé i Hel­lerup bo­e­de Erik Damgaard i si­ne vel­magts­da­ge. Vil­la­en blev se­ne­re solgt til den tid­li­ge­re prof. bok­ser og for­ret­nings­mand Hans- Hen­rik Palm.

Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.