VALG 2015 Valg­kamp – da­gen i går

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

LØR­DAG 13. JU­NI 2015

FLYGT­NIN­GE

I valg­kam­pens to før­ste uger gik man­ge ting Thor­nings og rød bloks vej. Men en ny ten­dens er den, at blå blok læg­ger en smu­le luft til si­ne rø­de mod­stan­de­re i må­lin­ger­ne.

Ra­dio24­syvs po­li­ti­ske re­dak­tør Jesper Ter­man­sen me­ner, at Ven­stres for­mands form­kur­ve er støt sti­gen­de. » Vi ser nu, at blå blok er ved at træk­ke lidt fra, og det kan hæn­ge sam­men med, at Lars Løk­ke har æn­dret stil. Han er ble­vet me­re off en­siv, « si­ger Jesper Ter­man­sen.

Ven­stre sat­te for ny­lig asy­log ud­læn­din­gepo­li­tik­ken på dags­or­de­nen i et nyt ud­spil, og si­den har Thor­ning og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fulgt trop.

Ban­ke ban­ke på

I går åb­ne­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt årets Fol­ke­mø­de på Born­holm. Stats­mi­ni­ste­ren brug­te me­get af ta­len på at snak­ke om ud­læn­din­ge og om, hvad der skal gø­res med bå­d­fl ygt­nin­ge, der ban­ker på dø­ren ved Eu­ro­pas græn­ser:

» Ud­læn­din­ge er ik­ke skyld i al­le vo­res pro­ble­mer, li­ge­som ud­læn­din­ge ik­ke kan lø­se al­le vo­res pro­ble­mer. Vir­ke­lig­he­den er, at der var kom­met det sam­me an­tal fl ygt­nin­ge til Dan­mark, hvis Lars Løk­ke hav­de væ­ret stats­mi­ni­ster, « sag­de Thor­ning un­der gårs­da­gens ta­le.

Selv­om de vel­kend­te spræk­ker på ud­læn­din­ge­om­rå­det mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le nu igen har få­et en rol­le i en valg­kamp, så vi­ste Thor­nings ta­le i går, at hun ik­ke er ban­ge for at ita­le­sæt­te ue­nig­he­der­ne. Men ue­nig­he­der er og­så syn­li­ge på blå si­de.

Or­dent­lig be­hand­ling

Li­be­ral Al­li­an­ce stod i går fast på, at asylan­sø­ge­re skal ha­ve lov til at bo og ar­bej­de uden for de dan­ske asyl­cen­tre. » Vo­res ud­gangs­punkt er, at de men­ne­sker, som er kom­met til Dan­mark, skal be­hand­les or­dent­ligt, « ud­tal­te LA- for­mand Anders Samuelsen til Jyl­lands- Po­sten.

Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve og Dansk Fol­ke­par­ti har ind­til vi­de­re af­vist at gi­ve asylan­sø­ge­re lov til at bo og ar­bej­de uden for cen­tre­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.